Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2018
13.13 oC
Παρασκευή 17 Αύγουστος 2018
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ" λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» του Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΡ2Ω1Α-Σ4Δ 13/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7511 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια μεταλλικών κιγηκλιδωμάτων(Πρώην Ειρηνοδικείο
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΦΠ9Ω1Α-310 10/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7473 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχή δωρεάς (μεταλλικά παγκάκια)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΓ7Ω1Α-4Κ3 10/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7472 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» (Σύνταξη δανειστικού συμβολαίου με το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων )
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΜΞΩ1Α-59Π 10/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7451 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχή δωρεάς από το Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8Φ8Ω1Α-Μ22 10/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7444 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ -ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ -ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΜΤ8Ω1Α-ΜΒΛ 09/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7420 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (Τ.Κ Πετροβίτσας Τ.Κ. Πέντε Εκκλησιές Τ.Κ. Πλακωτή Τ.Κ. Πολύδροσο)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω2Β7Ω1Α-ΘΕ6 08/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7332 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω3Ω4Ω1Α-ΤΚΗ 08/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7325 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Aνάκληση των αριθ. 128/2018 ,129/2018, 130/2018,131/2018, 132/2018, 133/2018, 134/2018, 135/2018,136/2018, 137/2018, 138/2018, 139/2018, 140/2018, 141/2018, 142/2018 και 144/2018 αποφάσεων της Ο.Ε
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ν8ΛΩ1Α-ΜΑΓ 08/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7302 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού , Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘΚΧΩ1Α-16Η 08/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7301 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΛΑΚΩΤΗΣ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΠΦΩΩ1Α-ΞΕ1 08/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7300 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (Τ.Κ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ-Τ.Κ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω6ΦΙΩ1Α-Ψ8Λ 08/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7303 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Τ.Κ. Νεοχωρίου- Τ.Κ. Καλλιθέας)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΥ36Ω1Α-ΨΟΖ 08/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7295 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση-Καθαρισμός αρδευτικού δικτύου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ45ΓΩ1Α-ΗΜΖ 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7283 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Τ.Κ Γλυκής –Τ.Κ Χόϊκας)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΤΖΩ1Α-Ο01 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7255 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Τ.Κ Γκρίκας –Τ.Κ Ψάκκας -Τ.Κ Αμπελιάς)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΨΒΩ1Α-Ι09 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7254 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Τ.Κ Νεοχωρίου-Τ.Κ Καλλιθέας)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΓ7ΗΩ1Α-ΕΕ5 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7253 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (Τ.Κ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ-Τ.Κ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΑΗΩ1Α-01Χ 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7252 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες Θερμομόνωσης κτιρίων Δημοτικής Ευθύνης (Πρώην Ειρηνοδικείο Παραμυθιάς)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΛΨΦΩ1Α-8ΤΗ 06/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 7234 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΟ5ΗΩ1Α-ΦΑΤ 06/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 6947 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ