Πρόσκληση στην τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής
22.49 oC
Σάββατο 24 Αύγουστος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Προμήθεια αντλιών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΞΘΩΩ1Α-ΛΑ2 21/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7941 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκαταστάσεις βλαβών δικτύων ύδρευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΖ2ΣΩ1Α-ΗΙΣ 09/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7754 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΔΛΕΩ1Α-Ψ1Ζ 09/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7752 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες σιδηρουργικές
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΖΖΠΩ1Α-ΒΞ5 09/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7744 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντηρήσεις αγροτικών οδών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΓΡΩ1Α-Η0Ζ 09/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7725 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Κτίριο Βούλγαρη – Πολυχώρος Τέχνης- Ιστορίας- Πολιτισμού & Εκπαίδευσης».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9740Ω1Α-3Ι2 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7715 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια υλικών ύδρευσης, άρδευσης κ.λ.π. Δ.Ε. Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ψ08Ω1Α-ΜΙΦ 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7713 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΓΡΑΜ. Γ134 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΗΥ1Ω1Α-ΡΤΤ 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/106 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΓΡΑΜ. Γ133 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 61ΝΘΩ1Α-ΦΟΓ 08/08/2019 Αρ. Πρωτ.: ΛΤ/105 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Παραμυθιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ζ4ΡΩ1Α-Μ6Ω 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7674 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών ύδρευσης, άρδευσης κ.λ.π. Δ.Ε. Παραμυθιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΡΛ0Ω1Α-49Ν 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7671 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Yλικά περίφραξης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΒΥΦΩ1Α-ΤΚΛ 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7653 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια διαφόρων ειδών για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕ6ΤΩ1Α-Δ0Η 06/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7624 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Δήμαρχος ΑΔΑ: 650ΠΩ1Α-ΞΑΣ 05/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7598 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Mίσθωση μηχανημάτων ΔΕ Παραμυθιάς (Τ.Κ. Ελαταριάς)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω0Θ9Ω1Α-ΦΩΙ 05/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7567 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΒΡΩ1Α-Ν0Φ 05/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7554 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή πιστώσεως 25.200,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΑΒΩ1Α-ΝΚ1 02/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7524 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραχώρηση χώρου σε Αθλητικούς - Εκπολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΜΚΛΩ1Α-5ΙΑ 02/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7523 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8ΤΔΩ1Α-Χ31 02/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7521 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΦ6Ω1Α-Ω9Δ 02/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 7520 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ