18 χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών σε όλη την επικράτεια
6.73 oC
Κυριακή 29 Μάρτιος 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου κατά την διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (Πλάνο εργασιών έκτακτης ανάγκης).
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΜΚ2Ω1Α-0Λ8 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3283 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΙ9ΩΩ1Α-Θ29 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3344 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αριθ. 281/2020 απόφαση Δημάρχου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω958Ω1Α-ΠΕ3 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3330 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια διαφόρων ειδών για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Θ3ΤΩ1Α-ΤΘΧ 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3327 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αριθ. 270/2020 απόφαση Δημάρχου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΒΚΛΩ1Α-ΟΧΣ 24/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3257 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΠΑΡΚΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ8ΞΒΩ1Α-Θ4Ω 24/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3282 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΑΝΤΛΙΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 600ΥΩ1Α-ΥΑ2 23/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 2811 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός συντονιστή δράσεων κατά του COVID-19
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΞΧΦΩ1Α-ΒΒ0 23/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3230 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω2Ξ6Ω1Α-ΟΩΑ 20/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3207 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΙΑ6Ω1Α-ΙΜΟ 20/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3206 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθαρισμός Γραφείων (νέου Δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΘ45Ω1Α-9ΞΒ 20/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3201 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθαρισμός Γραφείων (παλιού Δημαρχείου)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΞ0ΩΩ1Α-Υ02 20/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3198 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65ΟΟΩ1Α-ΗΟΔ 20/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3188 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών με τίτλο: Καθαρισμός γραφείων παλαιού & νέου Δημαρχείου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ5Φ8Ω1Α-ΞΔΝ 20/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3187 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός υπευθύνου συντονισμού των δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΖΗΩ1Α-04Τ 19/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3160 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΥΕΓΩ1Α-ΨΨ7 18/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3155 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ψ43Ω1Α-161 18/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3153 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΕΝΩ1Α-7ΗΑ 18/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3152 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Ξ98Ω1Α-0ΥΤ 18/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3154 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιλογή - πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ0ΜΩΩ1Α-ΝΣΙ 18/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 3146 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ