Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών κλπ μηχανημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ2ΑΑΩ1Α-Ψ55 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 10818 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΝΗΩ1Α-ΩΙΕ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 10660 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών για αντιμετώπιση πανδημίας COVID-19
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΝΧΩ1Α-ΗΥΒ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 10642 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός υπαλλήλου με τον αναπληρωτή του στο Σύνδεσμο Παρακαλάμιων Δήμων Προστασίας και Αξιοποίησης Ποταμού Καλαμά( διαδικασία εκκαθάρισης και φορολογικής διακοπής).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝΓΧΩ1Α-ΩΘΧ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 10627 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετατόπιση δικτύου ομβρίων πλησίον ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Θ. Ρίγγα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΨΗΦΩ1Α-ΕΕΗ 02/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 10474 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες κοπής χόρτων-καθαρισμοί χώρων δημοτικής ευθύνης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΠΛΛΩ1Α-ΣΛ3 02/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 10468 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 91ΓΔΩ1Α-52Ε 01/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 10463 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση και ορισμός μελών Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου για την σύνταξη σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σουλίου περιόδου 2020-2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60ΔΡΩ1Α-ΧΟΨ 01/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 10450 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Kατανομή πιστώσεως 32.840,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 60ΡΘΩ1Α-ΡΒΙ 01/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 10448 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
α) Αποδοχή παραιτήσεων επί παραχωρουμένων οικοπέδων επιστροφή τιμήματος, διαγραφή οφειλής β) Αποδοχή αιτήσεων περί χορήγησης παράστασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων επί παραχωρουμένων οικοπέδων γ) έγκριση σύνταξης συμβόλαιο μεταβίβασης κυριότητος και δ) Λήψη απόφασης επί αιτημάτων ακύρωσης συμβολαίων μεταβίβασης κυριότητας ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΠΟΩ1Α-Κ3Υ 01/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 10430 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελούμενων στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2020, για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων (Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 4/2020)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΚΩ6Ω1Α-ΛΦΜ 30/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 10370 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αριθ. 715/2020 απόφαση δημάρχου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ1ΘΙΩ1Α-Ρ7Γ 28/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 10085 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Τροποποίηση Ο.Ε.Υ ( Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) Δήμου Σουλίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΑΔ2Ω1Α-ΙΟΓ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια εξοπλισμού αναρρίχησης Ελαταριάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΜΗ3Ω1Α-ΧΓΒ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 10031 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών για αντιμετώπιση πανδημίας COVID-19
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔΩΗΩ1Α-ΖΞΝ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 9972 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων «Προμήθεια καφέδων, αναψυκτικών)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Β22Ω1Α-4Β2 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 9950 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια κόλλυβα και ατομικά κύπελλα σερβιρίσματος»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΒΒΡΩ1Α-ΨΜΩ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 9934 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια στεφανιού και συνθέσεων(λουλούδια)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ9ΡΟΩ1Α-0Σ4 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 9929 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ και συναφή)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ν7ΖΩ1Α-1ΞΤ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 9927 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΚ1Ω1Α-ΕΡΨ 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 9897 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ