Αναβάλλεται λόγω καιρικών συνθηκών για την Δευτέρα και για το θέατρο Κατασκήνωσης το “Καλιφόρνια Ντρίμιν
26.68 oC
Κυριακή 9 Αυγούστου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Διευθέτηση όμβριων υδάτων ΔΕ Παραμυθιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: 619ΠΩ1Α-ΖΥΙ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 7838 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντικατάσταση –επέκταση δικτύου ύδρευσης Πετουσίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 97Τ1Ω1Α-ΣΚ7 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 7818 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντικαταστάσεις επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης ΔΕ Παραμυθιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΞΟΩ1Α-ΩΡΜ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 7811 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντικατάσταση –επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦ2ΘΩ1Α-01Τ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 7808 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΤ4ΓΩ1Α-ΘΑΚ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 6711 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Πρακτικού Ι ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩΗΗΩ1Α-ΞΓ0 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 7801 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΨΞΩ1Α-ΨΕΧ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 7796 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση 4ης παράτασης του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΚΩ8Ω1Α-ΙΓΛ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 7792 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση 4ης παράτασης του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΧ3Ω1Α-0ΨΝ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 7793 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθ. 532/αριθ. πρωτ. 7444/2020 απόφασης Δημάρχου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥ1ΩΩ1Α-ΗΡΙ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 7788 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθ. 522/αριθ. πρωτ. 7230/2020 απόφασης Δημάρχου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Μ42Ω1Α-670 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 7786 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ηλεκτροφωτισμού παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης Γλυκής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΕ09Ω1Α-7ΤΟ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 7785 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλεια φύλαξη χώρου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης Γλυκής
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΡΜΧΩ1Α-Ζ0Π 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 7754 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκαταστάσεις βλαβών δικτύου ύδρευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΘ9ΚΩ1Α-ΛΗΕ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 7723 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σύνταξη έκθεσης Β΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΔΛ1Ω1Α-ΦΗΘ 03/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 7662 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ-ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΓ3ΟΩ1Α-ΘΘΟ 03/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 7615 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Βελτίωση – συντήρηση υποδομών – τεχνικές εργασίες (Βελτίωση – βατότητας οδών ΔΕ Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω9Υ1Ω1Α-93Η 03/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 7605 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Πολιτιστική εκδήλωση (Παράσταση θεάτρου με θέμα < Μια Ιλιάδα – Απόσπασμα Πολέμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ε97Ω1Α-Ο0Κ 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 7572 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ και συναφή) tablet
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΟΦΩ1Α-ΑΟΥ 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 7528 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΓΑΩ1Α-7ΓΣ 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 7385 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ