Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2018
Τρίτη 11 Δεκέμβριος 2018
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουλίου , για το έτος 2019.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω3ΦΦΩ1Α-962 10/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12243 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια υλικών ύδρευσης, άρδευσης Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 64Τ1Ω1Α-Ν17 10/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12240 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 448/2018 απόφασης Δημάρχου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟΦ3Ω1Α-Κ5Φ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12228 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΠ1ΡΩ1Α-96Ν 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12212 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
εκμίσθωση δημοτικής έκτασης
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ7ΓΝΩ1Α-ΘΜΔ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12214 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
“Συγκρότηση Επιτροπής για έλεγχο προϋποθέσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών”.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΚΒΓΩ1Α-12Ξ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12081 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Καθαρισμοί οδών Τ.Κ. Ζερβοχωρίου)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ7ΡΞΩ1Α-ΗΧ0 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12176 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πολιτική προστασία ( Αποκατάσταση βατότητας οδών Τ.Κ. Γκρίκας - Ψάκας και Αμπελιάς)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 750ΒΩ1Α-217 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12175 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια διαφόρων ειδών για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΨΗΥΩ1Α-63Κ 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12174 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπολήρωση της αριθ. 168/2016 απόφασης της Ο.Ε
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΗΤΩ1Α-Υ1Φ 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12170 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Προμήθεια υλικών ύδρευσης, άρδευσης Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠΘΘΩ1Α-ΕΞΚ 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12172 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια οικοδοδμικών υλικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΒΝΞΩ1Α-ΤΕΩ 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12171 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών ύδρευσης, άρδευσης Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΗΙΔΩ1Α-ΔΜ5 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12160 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμμετοχή στο 10ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας στις 7,8 & 9 Δεκεμβρίου 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΕ4Ω1Α-Η3Ν 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12141 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ7ΓΔΩ1Α-6Ι6 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12127 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι » , σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ.44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΑΣ1Ω1Α-ΑΝΦ 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 11876 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός επιτροπής για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα προγράμματα Άθληση για όλους
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΠΤΙΩ1Α-554 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12109 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Αποδοχή Επιχορηγήσεων - Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2Η4Ω1Α-6Δ4 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 11867 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση δημοσίευσης περίληψης ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΛΔ6Ω1Α-ΓΤΝ 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12105 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΑΥΔΩ1Α-1ΟΕ 05/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12104 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ