Εορτές Σουλίου 1-3 Ιουνίου 2018
20.55 oC
Παρασκευή 25 Μάιος 2018
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΠ7ΡΩ1Α-9ΥΑ 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4827 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (ΚΗΥ-9914)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩΧΧΩ1Α-9ΩΚ 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4831 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών - Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΣΟΩ1Α-Ε4Γ 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4832 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια μεταλλικών κιγκλιδωμάτων »
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΟΞΩ1Α-698 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4830 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Εργασίες συντήρησης κλιματιστικών»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓΠΤΩ1Α-Μ6Ν 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4829 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας (Δ.Ε Σουλίου)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞ4ΒΩ1Α-ΣΧΜ 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4828 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους του Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΔΡΩ1Α-ΓΒΝ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4762 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 9941
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΩ6Ω1Α-ΛΩΕ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/209 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Διαπιστωτική Πράξη λύση υπαλληλικής σχέσης (Τσιρώνη Ανθούλα).
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΕΩΩ1Α-Ο3Θ 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4711 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 636ΤΩ1Α-2ΗΚ 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4696 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
«Κατανομή πιστώσεως 33.250,00 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων»
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: ΩΝΨ5Ω1Α-ΓΤΧ 16/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 2-2018 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠΞ4Ω1Α-09Ω 15/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4471 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια κουφωμάτων»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΓΞΖΩ1Α-9ΤΙ 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4470 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 78ΙΙΩ1Α-ΓΩΥ 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4463 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: « Επισκευή κάδων απορριμμάτων »
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 78Γ1Ω1Α-ΞΕ2 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4462 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Συντήρηση χώρου πρασίνου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΜΖΦΩ1Α-ΚΦΟ 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4461 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
*Συζήτηση επί του νέου νομοσχεδίου « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση*.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΞΡΩ1Α-ΓΗΣ 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4452 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπανών - Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΘΞΜΩ1Α-ΔΗ7 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4456 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΖΚΩ1Α-13Α 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4455 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΚΕΤΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Η3ΔΩ1Α-0Χ7 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 4445 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ