Εκδήλωση ” Ο Πολλαπλός Ρόλος της Σύγχρονης Γυναίκας
14.76 oC
Παρασκευή 22 Μάρτιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών με τίτλο: Καθαρισμός γραφείων παλιού και νέου Δημαρχείου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3Ξ2Ω1Α-Ν7Λ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2738 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6102Ω1Α-4ΛΤ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2737 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ» του Δήμου Σουλίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝΛΜΩ1Α-ΚΤΒ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2736 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ» Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΦΤΩ1Α-ΠΝΖ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2735 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙ8ΗΩ1Α-9ΩΥ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2734 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου με το ποσό των 20.000,00 ευρώ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ73ΜΩ1Α-4ΗΗ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2733 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δακοκτονία έτους 2019.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 60ΗΝΩ1Α-ΞΞΞ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2732 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός ύψους αντιτίμου από τους ωφελούμενους των προγραμμάτων άθλησης για όλους, περιόδου 2018-2019 και καθορισμός των Γενικών Προγραμμάτων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΛΗΩΩ1Α-Ψ67 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2731 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της αυθαίρετης βόσκησης στις διαθέσιμες εκτάσεις των Δημοτικών Βοσκότοπων του Δήμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙΒΣΩ1Α-ΜΗΠ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2730 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ0ΡΦΩ1Α-ΙΑΡ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2729 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ του Νομικού Προσώπου του Δήμου * ΑΡΩΓΗ*.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΟΘΣΩ1Α-43Λ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2728 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΜΩΩ1Α-ΕΘΨ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2727 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών κλπ μηχανημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ι1ΝΩ1Α-ΡΨΤ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2716 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ & ΔΕΣΜΕΥΣΗ 350,00 € ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΗΥ-3897)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟΤ8Ω1Α-ΖΛ8 08/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2689 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2019»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΠ3Ω1Α-ΙΥΖ 08/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2658 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Σουλίου στο πλαίσιο του Προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 65Δ6Ω1Α-ΕΛ1 07/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2639 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατακύρωση αποτελέσματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (διαδικασία άρθρου 32 παρ 2γ Ν. 4412/16) του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 78ΤΞΩ1Α-ΗΑΕ 07/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2620 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6825Ω1Α-ΞΨ2 07/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2622 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜ Α311/2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΘ70Ω1Α-1ΡΩ 06/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α311 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ -ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΤΥΨΩ1Α-ΨΛΛ 06/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2616 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ