Εκδήλωση ” Ο Πολλαπλός Ρόλος της Σύγχρονης Γυναίκας
14.76 oC
Παρασκευή 22 Μάρτιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α310/2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΔΞΩ1Α-34Σ 06/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α310 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εγκρίνουμε τη δέσμευση και διαθέτουμε την πίστωση ύψους εβδομήντα πέντε ευρώ 75,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προυπολογισμού εξόδων με ΚΑ 30-6267 του Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2019 για την Επισκευή μηχανημάτων Δήμου Σουλίου (ΚΗΥ-3866)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΔΗΩ1Α-ΞΞΦ 06/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2598 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 61ΞΡΩ1Α-ΤΩ0 06/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2571 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Συνδρομές Internet
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω4Λ8Ω1Α-0ΑΤ 05/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2561 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Mίσθωση μηχανημάτων έργου (Αποκατάσταση βατότητας οδών Τ.Κ Αυλοτόπου-Τ.Κ Τσαγγαρίου)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ1ΦΥΩ1Α-71Η 04/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2521 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α301/4/3/2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΓΖΩ1Α-014 04/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α301 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατακύρωση αποτελέσματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ »
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΝΔΩ1Α-ΗΝ6 04/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2503 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 625ΔΩ1Α-ΤΥΔ 01/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2444 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ1Α-ΝΩΚ 28/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2405 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαπιστωτική απόφαση περί λύσης της σύμβασης Δωρεάς και επανάκτησης από το Δήμο της κυριότητας του ακινήτου της Τ.Κ. Αγίας Κυριακής ( πρώην Σταθμός Χωροφυλακής ).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω82ΩΩ1Α-Π7Τ 26/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1970 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παράτασης μισθωτικής σύμβασης με την Α.Ε. με την επωνυμία , με έδρα την Αθήνα, νομίμως εκπροσωπουμένης ( σχ. υπ΄αριθμ. 12546/2018 έγγραφο ).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Φ5ΩΩ1Α-Ο6Τ 25/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1969 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετάταξη υπαλλήλου του Δήμου Σουλίου σε κλάδο Ανώτερης Κατηγορίας με εμπειρία
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨ6ΟΩ1Α-74Ε 25/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2214 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δημοσίευση Περίληψη διακήρυξης Προμήθεια τροφίμων 2019,
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΜΗΟΩ1Α-Α4Π 22/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2192 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αριθμ.201/2019 Απόφαση Δημάρχου για συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και επισκευής οχημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Π0ΥΩ1Α-Ν30 22/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2159 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Γ3ΧΩ1Α-Μ3Β 21/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2139 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθεια τροφίμων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω95ΕΩ1Α-5Φ7 21/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2919 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Τροποποίηση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ), οικ. έτους 2019».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68ΤΦΩ1Α-7Ξ3 21/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1960 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και ΟΠΔ Δήμου Σουλίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΞ6Ω1Α-ΨΩ9 21/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2101 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1ΧΑΩ1Α-0Ο9 21/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1968 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Κ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5ΘΗΩ1Α-ΚΘ6 21/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1967 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ