Εκδήλωση ” Ο Πολλαπλός Ρόλος της Σύγχρονης Γυναίκας
7.04 oC
Τρίτη 19 Μάρτιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας τροφίμων Δήμου Σουλίου για το έτος 2019 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΝ9Ω1Α-Ν1Η 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 3010 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΧΘ4Ω1Α-ΔΛΥ 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2964 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9ΩΩΩ1Α-Π2Ζ 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2906 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ταχυδρομικά Τέλη
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60Ω5Ω1Α-Φ4Π 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2874 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά μηχ/κού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφή
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΘΥΩ1Α-ΧΑΡ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2852 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών – φαξ - φωτοτυπικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΡΠ3Ω1Α-Κ5Τ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2815 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθαρισμός Γραφείων (παλιού Δημαρχείου)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣΩ4Ω1Α-ΞΝΜ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2796 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθαρισμός Γραφείων (νέου Δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ13ΟΩ1Α-ΞΦΜ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2795 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών κλπ μηχανημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ι1ΝΩ1Α-ΡΨΤ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2716 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ & ΔΕΣΜΕΥΣΗ 350,00 € ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΗΥ-3897)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟΤ8Ω1Α-ΖΛ8 08/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2689 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6825Ω1Α-ΞΨ2 07/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2622 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜ Α311/2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΘ70Ω1Α-1ΡΩ 06/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α311 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α310/2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΔΞΩ1Α-34Σ 06/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α310 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εγκρίνουμε τη δέσμευση και διαθέτουμε την πίστωση ύψους εβδομήντα πέντε ευρώ 75,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προυπολογισμού εξόδων με ΚΑ 30-6267 του Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2019 για την Επισκευή μηχανημάτων Δήμου Σουλίου (ΚΗΥ-3866)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΔΗΩ1Α-ΞΞΦ 06/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2598 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές Internet
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω4Λ8Ω1Α-0ΑΤ 05/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2561 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Mίσθωση μηχανημάτων έργου (Αποκατάσταση βατότητας οδών Τ.Κ Αυλοτόπου-Τ.Κ Τσαγγαρίου)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ1ΦΥΩ1Α-71Η 04/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2521 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α301/4/3/2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΓΖΩ1Α-014 04/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α301 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσίευση Περίληψη διακήρυξης Προμήθεια τροφίμων 2019,
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΜΗΟΩ1Α-Α4Π 22/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2192 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αριθμ.201/2019 Απόφαση Δημάρχου για συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και επισκευής οχημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Π0ΥΩ1Α-Ν30 22/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2159 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΘΤΩ1Α-2ΚΕ 21/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2106 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ