Εκδήλωση ” Ο Πολλαπλός Ρόλος της Σύγχρονης Γυναίκας
6.34 oC
Τρίτη 19 Μάρτιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας τροφίμων Δήμου Σουλίου για το έτος 2019 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΝ9Ω1Α-Ν1Η 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 3010 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατακύρωση αποτελέσματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (διαδικασία άρθρου 32 παρ 2γ Ν. 4412/16) του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3ΚΠΩ1Α-ΡΟΩ 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2942 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6238Ω1Α-Δ4Ε 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2905 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9ΩΩΩ1Α-Π2Ζ 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2906 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπάνης ηλεκτροδότησης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓ6ΟΩ1Α-Θ5Γ 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2904 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή εξουσιοδότησης σε δικηγόρο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΑ1Ω1Α-ΒΕΥ 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2903 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2019»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΠ3Ω1Α-ΙΥΖ 08/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2658 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση αποτελέσματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (διαδικασία άρθρου 32 παρ 2γ Ν. 4412/16) του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 78ΤΞΩ1Α-ΗΑΕ 07/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2620 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση αποτελέσματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ »
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΝΔΩ1Α-ΗΝ6 04/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2503 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 625ΔΩ1Α-ΤΥΔ 01/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2444 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και ΟΠΔ Δήμου Σουλίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΞ6Ω1Α-ΨΩ9 21/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2101 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων Δήμου Σουλίου για το έτος 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ε2ΘΩ1Α-0ΘΚ 21/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1813 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαχείριση κληροδοτήματος –Ορισμός νομίμου εκπροσώπου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠΝ7Ω1Α-2ΦΙ 15/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1786 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων του διαγωνισμού της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»- Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού »
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΖΙΩ1Α-533 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1731 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ΄αριθ. 2/6748/ΔΛΚ24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄194) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΔΔΩ1Α-Ζ4Κ 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1732 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων(Πρωτοχρονιάτικη πίτα Αιρετών)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨ64Ω1Α-Ο7Β 12/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1653 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΘΓΩ1Α-ΦΜΨ 11/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1556 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ταχυδρομικά τέλη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΚΚΩ1Α-4ΑΝ 11/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1539 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκαταστάσεις βλαβών δικτύων ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞΡ5Ω1Α-ΩΟ2 08/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1460 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ Οικ. και Διοικητικής Υπηρεσίας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65ΑΦΩ1Α-3ΑΙ 08/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1459 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ