Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου: Αύγουστος 2022
29.96 oC
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών (3) τοπικών σταθμών παρακολούθησης και ελέγχου ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων»
Είσοδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών (3) τοπικών σταθμών παρακολούθησης και ελέγχου ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων»

05/08/2022 20:20
Share it!

Με την Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/58432/436 της  Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5093623, στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και το Ταμείο Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.

Στόχος της πράξης είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων μέσω της μείωσης των διαρροών, η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού στις υδρευτικές υποδομές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κλειστής ζώνης της περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου, που παρουσιάζει ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, η επίτευξη ορθολογικού τρόπου λειτουργίας, η διασφάλιση της ποιότητας του νερού, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

O Δήμος Σουλίου θα υλοποιήσει το Υποέργο 1 που αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και τη μείωση των διαρροών και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σουλίου. Το υποέργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών (3) τοπικών σταθμών παρακολούθησης και ελέγχου ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων υδάτων (παροχή, πίεση, υπολειπόμενο χλώριο, θολότητα, αγωγιμότητα, θερμοκρασία, pH).

Σας καλούμε σε ανοιχτή, ηλεκτρονική, δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών (3) τοπικών σταθμών παρακολούθησης και ελέγχου ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων».

Το προσχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ παρατίθεται ως παράρτημα της παρούσας. Για οποιεσδήποτε προτάσεις ή προσθήκες στις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να στείλετε email στο info@paramythia.gr.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 10 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης