Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 14 Οκτωβρίου 2020

09/10/2020 13:55

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου , στις 14 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Kατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2020.
 2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ».
 3. Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο: «Βελτιώσεις –Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σουλίου».
 4. Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή & συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σουλίου. Τμήμα Α: Εκσκαφέας –Φορτωτής (Α/Σ:96909)».
 5. Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού : «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή & συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σουλίου. Τμήμα Β: Ημιφορτηγό -Ημικάμπινο– Φορτωτής (Α/Σ:96918)».
 6. Έγκριση πρακτικών Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή & συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σουλίου. Τμήμα Γ: Αλατοδιανομείς (Α/Σ:96924)».
 7. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής της προμήθειας : « Προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων για το πρόγραμμα ΒΣΣ».
 8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΛΑΚΩΤΗΣ».
 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας και έγκριση 1ου Α.Π του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ».
 11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 12. Χορήγηση 1ης παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο : «Yπηρεσία ωρίμανσης του Φακέλου Νομιμοποίησης του κτιρίου του Δημαρχείου Σουλίου».
 13. Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου : «Aντικατάσταση επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Σουλίου».
 14. Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου : «Aντικατάσταση επέκταση δικτύου ύδρευσης Πετουσίου».
 15. Τροποποίηση (4η ) της σύμβασης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 16. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : «ΜΟΛΑ» Κοινότητας Καρβουναρίου.
 17. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα Καρβουναρίου.
 18. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : «ΤΖΕΜΟ » Κοινότητας Σκανδάλου.
 19. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : « ΓΚΕΛΟΥΖΗ» Κοινότητας Σκανδάλου.
 20. Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης.

 

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ