Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.33 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 21 Φεβρουαρίου 2022
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 21 Φεβρουαρίου 2022

18/02/2022 10:41
Share it!

 Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με  τηλεδιάσκεψη, στις 21  Φεβρουαρίου  2022, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Kατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ Δήμου Σουλίου, οικ. έτους
  2. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Σουλίου, ΝΠΔΔ (Αρωγή) και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης».
  3. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου, ΝΠΔΔ (Αρωγή) και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2022».
  4. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι & ΙΙ: ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΩΝ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”&ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΩΝ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝτης Επιτροπής Διαγωνισμού/Αξιολόγησηςτου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (προμήθεια απορριμματοφόρου)» του Δήμου Σουλίου.
  5. Έγκριση παραδοτέων«Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης» και «Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου-Εφαρμογή Σχεδίου» για την «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σουλίου».
  6. Αίτημα τροποποίησης απόφασης ένταξης του έργου: α) Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς & Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού  Αγίου Δονάτου β) Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ