Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου: Αύγουστος 2022
29.96 oC
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση ME ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 08 Αυγούστου 2022
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση ME ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 08 Αυγούστου 2022

04/08/2022 14:13
Share it!

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί ME ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 08 Αυγούστου 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση της αρ. 61/2022 μελέτης με τίτλο: «Aντιπλημμυρική Προστασία-Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΔΕ Παραμυθιάς».
  2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου» .
  3. Έγκριση συνεργασίας με την εταιρεία RECYCOM για την υλοποίηση της εγκεκριμένης δράσης : «Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σουλίου» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Σουλίου για υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας.
  4. Αποδοχή της υπ. αριθμ. 244.3.2/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί ένταξης του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», του δικαιούχου Δήμου Σουλίου με ποσό ένταξης: 167.911,28€.
  5. Αποδοχή των όρων και έγκριση πρότασης συμμετοχής στην πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», με τίτλο: α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία-Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες αφαλάτωσης, ορισμός Υπευθύνου & Αναπληρωτή Υπευθύνου και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών.
  6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Ενίσχυση – βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΔΕ Αχέροντα».
  7. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022.
  8. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2022 .
  9. Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ Εξαμήνου 2022.

 

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ