Αναβάλλεται λόγω καιρικών συνθηκών για την Δευτέρα και για το θέατρο Κατασκήνωσης το “Καλιφόρνια Ντρίμιν
28.22 oC
Τρίτη 11 Αυγούστου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα, Προκηρύξεις - Προσλήψεις/ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
Είσοδος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

13/07/2020 13:04

O  Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των   σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριών ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών  (49.503,28 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 04/08/2020 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κ. Καραμανλή 179, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Παραμυθιά 462 00) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου (www.dimossouliou.gov.gr).

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με την Τεχνική Υπηρεσία  Δήμου Σουλίου, αρμόδιoς υπάλληλος κ. Παππάς Γρηγόριος, τηλέφωνο: 2666360127, email: gpappas@paramythia.gr  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της διακήρυξης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ

                                                                      

Ο

 Δήμαρχος Σουλίου

Καραγιάννης Σπ. Ιωάννης