Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
21.61 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα, Προκηρύξεις - Προσλήψεις/Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: KΤΙΡΙΟ BOYΛΓΑΡΗ: Κτιριακή αποκατάσταση –περιβάλλων χώρος», Υποέργο 2 της πράξης με τίτλο «ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» ( κωδικός ΜIS5019465).
Είσοδος

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: KΤΙΡΙΟ BOYΛΓΑΡΗ: Κτιριακή αποκατάσταση –περιβάλλων χώρος», Υποέργο 2 της πράξης με τίτλο «ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» ( κωδικός ΜIS5019465).

23/09/2020 13:02
Share it!

Με την αρ. 134/2020 (ΑΔΑ:6KΞΟ1Α-6ΩΦ) απόφαση της Ο.Ε  του Δήμου Σουλίου,  αποφασίστηκε η  μετάθεση ημερομηνίας  αποσφράγισης προσφορών του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: KΤΙΡΙΟ  BOYΛΓΑΡΗ: Κτιριακή αποκατάσταση –περιβάλλων χώρος», Υποέργο 2 της πράξης με τίτλο «ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» ( κωδικός ΜIS5019465).

Ως  νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των προσφορών που αφορούν τον διαγωνισμό με Α/Α:91462  ορίζεται η 6η Οκτωβρίου  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.