ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΙΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
4.88 oC
Παρασκευή 28 Φεβρουάριος 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας έργου
Είσοδος

Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας έργου

24/01/2020 08:11

Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου:

«Αντικατάσταση  εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς-Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγίου Δονάτου. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς».

Με την αρ. 90/2019(ΑΔΑ:6ΔΘΦΩ1Α-1MA) απόφαση της οικονομικής επιτροπής ο Δήμος Σουλίου  προχώρησε στην έγκριση μελέτης και καθορισμό των όρων διενέργειας του Διαγωνισμού «Αντικατάσταση  εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς-Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγίου Δονάτου. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς».

Ο Δήμος Σουλίου προκήρυξε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α:87199) για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»,  με προϋπολογισμό 2.217.741,93 € (χωρίς Φ.Π.Α) με CPV: 45332200-5 (Υδραυλικά έργα) και κωδικός NUTS: EL542 (Θεσπρωτία).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 23η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 29η  Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ

Κατά την διαγωνιστική διαδικασία διαπιστώθηκαν λάθη στην μελέτη του έργου και συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο της μελέτης τα οποία χρίζουν διόρθωσης. Με βάση τα παραπάνω  με την αρ. 10/2020 απόφαση της  οικονομικής επιτροπής αποφασίστηκε η  ματαίωση του διαγωνισμού (άρθρο 106 του Ν. 4412/2016) , ώστε να επανασυνταχθεί η μελέτη και να επανακαθοριστούν οι όροι δημοπράτησης του έργου σύμφωνα και με την από 22-1-2020 γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου .

Συνημμένα: H αρ.10/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής