Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου: Αύγουστος 2022
27 oC
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/Κανονισμός Λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης της Κοινότητας Γλυκής Δήμου Σουλίου για το έτος 2022 και εφεξής ,σε εναρμόνιση με το άρθρο 66 του Νόμου 4849/2021 (Εισήγηση ΕΠΖ)»
Είσοδος

Κανονισμός Λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης της Κοινότητας Γλυκής Δήμου Σουλίου για το έτος 2022 και εφεξής ,σε εναρμόνιση με το άρθρο 66 του Νόμου 4849/2021 (Εισήγηση ΕΠΖ)»

29/07/2022 13:20
Share it!

Στην Παραμυθιά  και στο  Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Σουλίου , σήμερα την    25η    Ιουλίου   2022, ημέρα της εβδομάδας  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 19.00΄,συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης  ,σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου , ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11253/21 -7-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, στους Προέδρους  Συμβουλίων Κοινοτήτων  και στους Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου Σουλίου , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 –«Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε, η δημοτική υπάλληλος Όλγα Σπύρου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και 32 Προέδρων Συμβουλίων και Προέδρων Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν  είκοσι (20) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ένας (1) Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας, ήτοι:

 

 

 • Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αθανασίου    Νικόλαος 10. Χρήστου     Δημήτριος 19. Κουτσής             Ηλίας
2. Παππάς        Παναγιώτης

3. Παππάς        Κωνσταντίνος

11. Αθανασόπουλος  Γεώργιος

12. Μπάλλας            Φώτιος

20. Χρήστου Ηλίας  Δημήτρης
4. Ντρίτσου        Μαρία       13. Ντάγκας            Γεώργιος
5. Δημητρίου    Φώτιος 14. Στεφάνου          Κωνσταντίνος
6. Γκέγκας        Ανδρέας 15. Κώτση Μάστορα Άννα
7. Μπέλλος      Θεοφάνης 16. Kωσταράς            Σταύρος  
8. Καλόγηρος   Βασίλειος 17. Αναστασόπουλος   Δανιήλ  
9. Ζορκάδης    Δημήτριος 18. Mπάμπας            Ανδρέας  
   
 • Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι (Δεν παρεβρέθηκαν  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
 1. Κάτσιος Νικόλαος
 2. Αλεξίου-Ντόκου Παναγιώτα
 3. Σουλάκης            Αναστάσιος 
 4. Καγκιούζης      Ανδρέας
 5. Σοφίας Δονάτος
 6. Δήμας    Βασίλειος
 7. Γώγος                 Νικόλαος(συνδέθηκε και συμμετείχε  στη συζήτηση του 4ου θέματος ημερησίας διάταξης)

 

 

 • Παρόντες Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων
  1. Καλόγηρος  Γεώργιος    –    Πρόεδρος Συμβουλίου  Κοιν. Παραμυθιάς (αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης)

 

 

 

 • Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Σουλίου, κ. Καραγιάννης Σπ. Ιωάννης, χωρίς ψήφο.

 

Ø  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ,μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.

Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης : «Κανονισμός Λειτουργίας της  Εμποροπανήγυρης της Κοινότητας  Γλυκής Δήμου Σουλίου  για το έτος 2022 και εφεξής ,σε εναρμόνιση με το  άρθρο 66 του Νόμου  4849/2021 (Εισήγηση ΕΠΖ) », έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο , κ.  Ντάγκα Γεώργιο, ο οποίος εξέθεσε τα εξής:

 • Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής : Οι Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους , εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στα πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας , με τις οποίες  δ ) καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις  για την χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα  , των ζωοπανηγύρεων , των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων .

 

–  Με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α ́/5-11-2021) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός  του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση,
βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» ρυθμίζονται εκ νέου θέματα του υπαίθριου εμπορίου, μεταξύ αυτών και θέματα για την οργάνωση, λειτουργία και τέλεση Εμποροπανηγύρεων.

– Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 : Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ)  β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: βε. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

 • Στο Δήμο Σουλίου στην Κοινότητα Γλυκής (ΔΕ Αχέροντα) θα διεξαχθεί η θρησκευτική εμποροπανήγυρη, διάρκειας πέντε (5) ημερών , κατά το χρονικό διάστημα από 11 μέχρι 15 Αυγούστου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου).Για την άρτια διεξαγωγή και λειτουργία της εμποροπανήγυρης , ο Δήμος μας ως αρμόδιος φορέας αρμόδιος φορέας λειτουργίας εκδίδει Κανονισμό Λειτουργίας, στον οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία  κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4849/21  .

 

 • H Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) του Δήμου Σουλίου με την αριθ. 6/2022 απόφασή της  εισηγήθηκε το σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας της  Εμποροπανήγυρης της Κοινότητας  Γλυκής Δήμου Σουλίου  για το έτος 2022 και εφεξής ,σε εναρμόνιση με το άρθρο 66 παρ.9 περίπτ.α’  του Νόμου  4849/2021  ( με ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου  την 1/2/2022 ).
 • Επίσης, το Συμβούλιο Κοινότητας  Γλυκής ,μας υπέβαλε την αριθ. 15/2022 απόφασή του, με την οποία  γνωμοδότησε  για τη διεξαγωγή και το χώρο λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.

 

 • Γίνεται μνεία ότι στην παρούσα συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Πρόεδρος του συμβουλίου Κοινότητας  Γλυκής  ,ο οποίος δεν συμμετείχε .

 

 • Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο σε κάθε έναν χωριστά από τους δημοτικούς συμβούλους για να αναπτύξουν τις απόψεις τους και να τοποθετηθούν επί του θέματος (Οι τοποθετήσεις , παρατηρήσεις και επιφυλάξεις των δημοτικών συμβούλων καταγράφηκαν αναλυτικά στο υπ’ αριθμ. 14/2022 απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της παρούσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ) και κάλεσε αυτούς να αποφασίσουν σχετικά.

– Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του αντιδημάρχου, κ. Ντάγκα Γεώργιου , έλαβε υπόψη του  την αριθμ.  6/2022 απόφαση της της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την αριθμ. 15/2022 απόφαση  του Συμβουλίου Κοινότητας   Γλυκής, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,79 του Ν. 3852/2010,τις διατάξεις του Ν.4849/21  και μετά από διαλογική συζήτηση,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ KOINOTHTAΣ ΓΛΥΚΗΣ Δήμου Σουλίου κατά το μήνα Αύγουστο του έτους 2022  και εφεξής, σε εναρμόνιση με το άρθρο 66 παρ.9 περίπτ.α’  του Νόμου  4849/2021  (σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΠΖ), ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1

 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων:

 • Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
 • Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων»,
 • Τις αριθ. 287/2011 και 251/2015 αποφάσεις του Δ. Σ  Δήμου Σουλίου

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

 

Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και η οργάνωση και λειτουργία ,οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών συμμετοχής εμποροπανηγύρεων κ. λ. π. σύμφωνα με το Ν. 4849/21 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α’): Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Πλαίσιο λειτουργίας

 

Η θρησκευτική εμποροπανήγυρη, διάρκειας πέντε (5) ημερών, θα διεξαχθεί στο Δήμο Σουλίου (Δ.Ε. Αχέροντα)  στην Κοινότητα Γλυκής κατά το χρονικό διάστημα από 11 μέχρι 15 Αυγούστου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου).

Ο χώρος που θα διατεθεί για την λειτουργία της εμποροπανηγύρεως θα είναι στην Τοπική Κοινότητα Γλυκής και στη θέση πλατεία Γλυκής συνολικού εμβαδού 1600 τ. μ.

 

Στον ανωτέρω χώρο θα αναπτυχθούν ογδόντα έξι (86) παραπήγματα, διαστάσεων καθενός μέτρων : 3 Χ 3 (9 τ. μ.), με μία πρόσοψη τριών (3) μέτρων, με την επιμέλεια και την ευθύνη του Δήμου Σουλίου.  Στα ανωτέρω παραπήγματα συμπεριλαμβάνονται έξι (6) παραπήγματα ,  για διάθεση παραδοσιακών γλυκισμάτων και παγωτών, όπως παγωτό χωνάκι, λουκουμάδες, χαλβάς και άλλα.

 

Επίσης θα διατεθούν 30 μέτρα (τρέχον μέτρο) δίπλα από την πλατεία.

Ειδικότερα , ο χώρος απεικονίζεται στο  συνημμένο σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου     και  όπως εγκρίθηκε με το αριθμό πρωτ. 1016/49/519-α/2022   έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Παραμυθιάς  .

Ωράριο λειτουργίας για όλες τις ημέρες ορίζεται από τις 08.00 π.μ. έως και 24.00 .

Αρμόδια Αρχή και φορέας λειτουργίας της εμποροπανήγυρις είναι ο Δήμος Σουλίου

To  τέλος χρήσης των χώρων της εμποροπανηγύρεως ανά παράπηγμα  ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €) για τα έξι (6) παραπήγματα που θα διατεθούν  για τη διάθεση παραδοσιακών γλυκισμάτων και παγωτών, όπως παγωτό χωνάκι, λουκουμάδες, χαλβάς και άλλα και στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ για όλα τα υπόλοιπα ογδόντα (80) παραπήγματα.

Επίσης θα διατεθούν 30 μέτρα (τρέχον μέτρο) δίπλα από την πλατεία με τέλος χρήσης εβδομήντα (70) ευρώ ανά τρέχον μέτρο.

Σε κατόχους εγκρίσεων συμμετοχής , οι οποίοι είναι πολύτεκνοι ή ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%   ( που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών – πιστοποιητικών  κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ) θα υπάρχει έκπτωση της τάξεως του 50 %

 Κάθε δικαιούχος χώρου οφείλει να καταβάλλει το αναλογούν τέλος πριν την έναρξη της εμποροπανηγύρεως, σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με σχετική ανακοίνωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, το οποίο και θα πιστοποιείται με την κατάθεση στο Δήμο του διπλοτύπου της Ταμειακής μας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη χρήσης του χώρου από όσων έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής και έχουν λάβει τη σχετική άδεια, το καταβληθέν τέλος παρακρατείται από τον Δήμο , χωρίς δικαίωμα επιστροφής , εκτός των περιπτώσεων που αποδεικνύεται ότι η μη χρήση έγινε λόγω ανωτέρας βίας.

Οι άδειες θα έχουν ισχύ πέντε  ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη ενώ μία μέρα νωρίτερα επιτρέπεται η εγκατάσταση και μία μέρα αργότερα η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.

Η υποβολή των αιτήσεων στο Δήμο  ΣΟΥΛΙΟΥ   ή μέσω ΕΛΤΑ ή με ηλεκτρονικό τρόπο ή μέσω ταχυμεταφορών , θα γίνεται σε ημερομηνία που θα ανακοινώνεται  από το Δήμο με σχετική προκήρυξή , με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ,με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον  παρόν  κανονισμό  . Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η μη εξόφληση των αναλογούντων τελών, θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Ορισμοί

 

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του Ν.4849/21:

«Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο.

«Οργανωμένες υπαίθριες αγορές»: Οι λαϊκές αγορές, οι βραχυχρόνιες αγορές, οι υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου (street food markets), οι πρότυπες λαϊκές αγορές και οι αγορές χειροτεχνών/καλλιτεχνών.

«Στάσιμο εμπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.

«Βραχυχρόνιες αγορές»: Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, με σαφή και καθορισμένη περιορισμένη διάρκεια, οι οποίες περιλαμβάνουν τις θρησκευτικού χαρακτήρα αγορές (ολιγοήμερες εορταστικές αγορές, θρησκευτικά πανηγύρια, αγορές Χριστουγέννων και αγορές Πάσχα), τις εμποροπανηγύρεις, τις επετειακές αγορές, τις πολιτιστικές αγορές, τις εποχιακές αγορές, τις κυριακάτικες αγορές και τις αγορές ρακοσυλλεκτών.

«Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές και είναι αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία τους, την αντιμετώπιση κάθε σχετικού ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λειτουργία τους και στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές.

«Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, προκειμένου να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή.

«Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 66, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή, και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.

«Οικοτεχνία»: Η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014.

«Κινητές καντίνες »:Οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161), κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

«Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

«Βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές»: Η βεβαίωση που χορηγείται από τον αρμόδιο φορέα σε πωλητές, προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές.

«Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά», του άρθρου 56, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδομένων. Το Ο.Π.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο. (άρθρο 2 Ν.4849/21)

 

ΑΡΘΡΟ 5

Χωροθέτηση, αριθμός και διαδικασίες τοποθέτησης πωλητών

 

α. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: …Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. (παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006)

β. Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ κατά την παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Ο Δήμος, ο οποίος προτίθεται να λειτουργήσει υπαίθρια θρησκευτική ή επετειακή εμποροπανήγυρη, καθορίζει με απόφαση ορισμού των χώρων λειτουργίας της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.4849/21 η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής σχετικά με τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Η γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών αφότου ζητηθεί, και αν αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση του φορέα λειτουργίας μπορεί να εκδίδεται χωρίς αυτή. (άρθρο 25 παρ.2 Ν.4849/21)

Η απόφαση ορισμού του χώρου λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, που συντάσσεται με μέριμνα του φορέα λειτουργίας και στο οποίο απεικονίζονται:

α) τα όρια που αυτή καταλαμβάνει,

β) η χωροθέτηση των θέσεων, ανά κατηγορία προϊόντων,

γ) το σύνολο των θέσεων που καλύπτουν οι πωλητές με αρίθμηση, αναφορά στο αντικείμενο εκμετάλλευσης κάθε πάγκου πωλητών στις αγορές που απαιτείται και

δ) οι κενές θέσεις. (άρθρο 25 παρ.4 Ν.4849/21)

Το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, καταχωρείται στο Ο.Π.Σ.A.Α. και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 56. (άρθρο 25 παρ.4 Ν.4849/21)

.Διασφάλιση πρόσβασης σε άλλους χώρους

Ο Δήμος Σουλίου ,,  οφείλει να διασφαλίζει ότι, με τον ορισμό των χώρων λειτουργίας των υπαίθριων οργανωμένων αγορών, δεν εμποδίζεται η πρόσβαση σε σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, χώρους άσκησης θρησκευτικής λατρείας, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβεστικούς σταθμούς, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων, ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και ότι δεν δυσχεραίνονται η λειτουργία των ανωτέρω και ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. (άρθρο 25 παρ.3 Ν.4849/21)

Προσωρινά στέγαστρα ή σκίαστρα ανοιχτού τύπου

Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς προσωρινών στεγάστρων ή σκιάστρων ανοιχτού τύπου, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους ή τον τρόπο στήριξής τους στο έδαφος, δεν αναιρεί τον υπαίθριο χαρακτήρα της. Για τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον Δήμο Σουλίου ς, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του σχετικά με την ασφάλεια χρήσης και τη στατική επάρκεια των κατασκευών. (άρθρο 25 παρ.5 Ν.4849/21)

Λειτουργικά θέματα:

Στους χώρους που θα λειτουργεί η εμποροπανήγυρη θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση την αρίθμηση των θέσεων , την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση των πάγκων των πωλητών των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας.

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ. λ. π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά την ομαλή διενέργεια της εμποροπανηγύρεως.

Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες –πωλητές της εμποροπανηγύρεως, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των οριοθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της εμποροπανηγύρεως εν ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.

Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από το Δήμο Σουλίου  και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία εν γένει της εμποροπανήγυρης καθώς και την ελεύθερη διέλευση των πεζών.

Η παρουσία των κατόχων των αδειών είναι υποχρεωτική.

Επιτρεπόμενα προς διάθεση προϊόντα

Εκκλησιαστικά είδη, Βιβλία – γραφική ύλη, είδη λαϊκής τέχνης, λευκά είδη – είδη προικός, είδη δώρων και διακόσμησης, ασημικά και φο μπιζού, χειροποίητα προϊόντα οικοτεχνίας, είδη ένδυσης – είδη υπόδησης, αξεσουάρ ένδυσης, τεχνητά & αποξηραμένα άνθη και φυτά, καλλυντικά είδη, ψιλικά, είδη οικιακής χρήσης – υαλικά, παιδικά παιχνίδια, μικροεργαλεία, μέλι και προϊόντα μελισσοκομίας, άνθη – φυτά, παραδοσιακά γλυκά – παγωτά, μαλλί γριάς και λουκουμάδες, χαλβάς – ζαχαρώδη προϊόντα, παραδοσιακά προϊόντα, κάστανα – καλαμπόκια – ποπ κορν, σουβλάκια – σάντουιτς- πατάτες κ.λπ., είδη καντίνας, ηλεκτρονικά είδη, είδη Pet Shop, ψυχαγωγικά παίγνια.

Αγροτικά προϊόντα & μεταποιημένα τρόφιμα :

Ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού, καλαμπόκια, συσκευασμένο ελαιόλαδο, εμφιαλωμένος οίνος, προϊόντα οικοτεχνίας (όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα), τυποποιημένο μέλι, ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης κ.α. (ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ)

Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους.

 ΑΡΘΡΟ 6

Ειδικότερα θέματα

 

Η διάρκεια των θρησκευτικού χαρακτήρα ολιγοήμερων εορταστικών αγορών, των εφετειακών, πολιτιστικών, εποχιακών αγορών και των εμποροπανηγύρεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, με εξαίρεση τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μία (1) φορά τον χρόνο και μπορούν να διαρκούν μέχρι και επτά (7) ημέρες. (άρθρο 36 παρ.1 Ν.4849/21)

Οι άδειες που εκδίδονται για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο της παραγράφου 1 έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Βεβαίωση δραστηριοποίησης

 

Α ) Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του άρθρου 34 του ν. 4849/2021 τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία περιλαμβάνονται: αα) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και η επωνυμία του νομικού προσώπου,

αβ) η διεύθυνση της έδρας του νομικού προσώπου,

αγ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου,

αδ) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021,

αε) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη,
αστ) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,

αη) υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή,

β) αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού με την τελευταία εκπροσώπηση και ο αριθμός ΓΕΜΗ (εφόσον είναι υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ),

γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το νομικό πρόσωπο δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου, που μπορεί να επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του ν. 4849/2021,

δ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή,

ε) άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,

στ) βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει η Διεύθυνση Μεταφορών, όπου θα γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον απαιτείται, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,

Β ) για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης τα φυσικά πρόσωπα  υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται :

ζα) τα στοιχεία ταυτότητάς του,

ζβ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),

ζγ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλιστικός του φορέας του,

τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021,

αε) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη,
αστ) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,

αη) υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή,

γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι  δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου, που μπορεί να επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του ν. 4849/2021,

δ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή,

ε) άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,

στ) βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει η Διεύθυνση Μεταφορών, όπου θα γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον απαιτείται, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,

ζδ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύει,

ζε) άδεια διαμονής σε ισχύ.

η) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεως του Δήμου Σουλίου  και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού.

 ΑΡΘΡΟ 8  

Απόδοση θέσεων

 

Για την απόδοση θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνια αγορά εκδίδεται από τον οικείο φορέα λειτουργίας προκήρυξη εκτός από την περίπτωση της αγοράς ρακοσυλλεκτών. Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών της παρ. 1 με την ακόλουθη ποσόστωση:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια αγορά καταβάλλουν το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη θέσεων.

Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία (1) βραχυχρόνιες αγορές, μέσω αναπλήρωσης ή πρόσληψης υπαλλήλων, σύμφωνα με το με άρθρο 22 του Ν. 4849/2021.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής  είναι λιγότερες από τον αριθμό των θέσεων της κατηγορίας, τότε επιλέγονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων για την συγκεκριμένη κατηγορία θα διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή της Εμποροπανήγυρης.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Έγκριση συμμετοχής- Βεβαίωση δραστηριοποίησης

Απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά

 

Πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω έκδοσης προκήρυξης, εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας με μέριμνα του τελευταίου. (άρθρο 37 παρ.7 Ν.4849/21)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση συμμετοχής:

α) Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας ή άδεια επαγγελματία πωλητή ή άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο ή άδεια χειροτέχνη καλλιτέχνη. (σε ισχύ)

β) Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Σουλίου
γ) Απόδειξη καταβολής τελών

Στην ανωτέρω απόφαση έγκρισης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

α) το ονοματεπώνυμο του πωλητή,

β) η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην αγορά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1, γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση στη βραχυχρόνια αγορά. (άρθρο 37 παρ.7 Ν.4849/21)

Στοιχεία της βεβαίωσης δραστηριοποίησης

Η βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές φέρει την ονομασία: «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Την αρχή που τη χορηγεί, την ημερομηνία έκδοσης και λήξης ισχύος αυτής, β) κατά περίπτωση, όταν πρόκειται

βα) για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), τη διεύθυνση κατοικίας του πωλητή και

ββ) για νομικό πρόσωπο, τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου/πωλητή (τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση κατοικίας), καθώς και την επωνυμία, την έδρα, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τον αριθμό ΓΕΜΗ του νομικού προσώπου,

γ) τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου

κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, δ) τον αριθμό της ταμειακής μηχανής,

ε) τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ),

στ) τον αριθμό κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,

ζ) στις περιπτώσεις έγκρισης υποβοήθησης, πρόσληψης υπαλλήλου και αναπλήρωσης, τα στοιχεία (της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας) των προσώπων που υποβοηθούν, εργάζονται ή αναπληρώνουν τον δικαιούχο πωλητή.

Οι άδειες συμμετοχής που χορηγούνται στις προαναφερόμενες υπαίθριες αγορές (εμποροπανηγύρεις, κ.λ.π. Κυριακάτικες αγορές), δεν επιτρέπεται να χορηγούνται μόνο σε κατοίκους του Δήμου που λειτουργεί την υπαίθρια αγορά, εκτός εάν ο εν λόγω περιορισμός συνδέεται με επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος θα αναγράφεται στη σχετική απόφασή του (π.χ. λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας των καταναλωτών, η διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, στόχοι κοινωνικής πολιτικής κ.λ.π. ), όπως αυτοί τίθενται από τα άρθρα 2 και 16 του v. 3844/2010 ( ΦΕΚ 63/Α ).

Δεν απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις εμποροπανηγύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές και για τις κινητές καντίνες.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Γενικές υποχρεώσεις Δήμου

 

Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση των αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, η κατανομή των θέσεων, η έκδοση των αδειών συμμετοχής, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου Σουλίου

Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Σουλίου,  η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Εμποροπανήγυρη και να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια.

Οι διαδικασίες σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος, έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφαλείας, κυκλοφοριακών συνδέσεων, εγκαταστάσεων και απεγκαταστάσεων των πάγκων, καθαρισμού και τοποθέτησης χημικών τουαλετών και κάθε άλλη εργασία τεχνικής φύσεως αποτελούν υποχρεώσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. αυτού.

Η καθαριότητα του χώρου της εμποροπανηγύρεως και οι διαδικασίες χορτοκοπτικών ενεργειών αποτελούν υποχρεώσεις της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σουλίου .

Υποχρέωση του Δήμου αποτελεί η τήρηση των μέτρων πυρασφαλείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ Β 529) κατά την οποία έχει εφαρμογή:

α. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, υπαίθριους ή ημι υπαίθριους χώρους κτιρίων και οικοπέδων, καθώς και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, στα οποία συναθροίζεται κοινό για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές, επιστημονικές, αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Ειδικότερα περιλαμβάνονται ιδίως: συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών, δικαστηρίων, συμβουλίων, αμφιθέατρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκες, ναοί και χώροι λατρείας, αίθουσες εκθέσεων, μουσεία, χώροι αναμονής συγκοινωνιακών μέσων, αίθουσες γυμναστικής, άθλησης, σχολές χορού, γήπεδα, λέσχες, παιδότοποι, Λούνα Παρκ, ΚΑΠΗ, χώροι μαζικής εστίασης, αναψυχής και προσφοράς, όπως εστιατόρια, σνακ & μπαρ, πιτσαρίες, ψητοπωλεία, καφενεία, καφετέριες, μπαρ, αναψυκτήρια.

Θα ζητηθεί η συνδρομή και η ετοιμότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης της Διεύθυνσης Αστυνομίας, Τροχαίας, Πυροσβεστικής και Νοσοκομείου.

Η φύλαξη του χώρου της εμποροπανηγύρεως αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου Σουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 11

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

 

Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:

α) να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και την καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης,

β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς,

γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού,

δ) να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.

στ) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού Δήμου Σουλίου

ζ) Να τηρούν καθαρό τον παραχωρούμενο χώρο πετώντας τα απορρίμματά τους στους κάδους ανακύκλωσης, που θα βρίσκονται έξω από την είσοδο της εμποροπανηγύρεως.

Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

Για την πλήρη διασφάλιση της καλής και εύρυθμης λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως, έκαστος ενδιαφερόμενος έμπορος ΔΕΝ θα παραλαμβάνει την άδεια συμμετοχής του για την εμποροπανήγυρη, αν δεν υπογράφει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που θα έχει διαβάσει νωρίτερα προσεκτικά, στην οποία θα δηλώνει ότι είναι ενήμερος του παρόντος κανονισμού.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.( Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.)

.Επιβάλλεται η έκθεση των προϊόντων να γίνεται σε πάγκους ή άλλες κατασκευές.

Οι χώροι με τις χρήσεις αυτών που θα διατεθούν είναι αυτοί, όπως ειδικότερα φαίνονται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Οι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη υποχρεούνται :

Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.

Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.

Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα καθώς και ειδών συσκευασίας

Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της εμποροπανήγυρης συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας συμμετοχής οριστικά.

Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.

Να τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις σχετικές με τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως .

Όροι διάθεσης ειδών και παροχής υπηρεσιών στις βραχυχρόνιες αγορές

Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών στις βραχυχρόνιες αγορές των άρθρων 33 έως 42 του ν. 4849/2021 (Α’207) διέπεται υποχρεωτικά, κατά περίπτωση, από τους εξής όρους α) Τα πωλούμενα  τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021.

β) Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ’ αρ. 91354/30-07-2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983).

 

ΑΡΘΡΟ 12

Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο εμποροπανηγύρεως

 

Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:

α) η Διυπηρεσιακή Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του ν. 4712/2020 (Α’ 146) σε πανελλήνια κλίμακα, β) οι Περιφέρειες εντός των διοικητικών ορίων τους,

γ) οι Δήμοι εντός των διοικητικών ορίων τους,

δ) η Ελληνική Αστυνομία, στην περιοχή δικαιοδοσίας της,

ε) το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) στην περιοχή της δικαιοδοσίας του και στ) η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

Οι αρχές των περ. α) έως γ) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), στον βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους.

Οι αρχές της παρ. 1 οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για τον συντονισμό των ελέγχων αρμόδια είναι η ΔΙ.Μ.Ε.Α.. Στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανατίθεται, επίσης, η αρμοδιότητα της συγκρότησης μικτών κλιμακίων ελέγχου για όλη την Επικράτεια, μεταξύ των υπηρεσιών της παρ. 1, για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Μικτά κλιμάκια μπορούν να συγκροτούν και οι περιφέρειες για τη διενέργεια   ελέγχων   εντός   των   διοικητικών   ορίων   τους. 3.Οι αρμοδιότητες των παρ. 1 και 2 ασκούνται παράλληλα προς τις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η άσκηση των οποίων δεν επηρεάζεται από το παρόν.

 

ΑΡΘΡΟ 13

Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

 

Οι κυρώσεις του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 περί ειδικών ποινικών κυρώσεων επιβάλλονται αθροιστικά με τις κυρώσεις της παρ. 1 και της παρούσας. (άρθρο 62 παρ.6 Ν.4849/21)

Όποιος χωρίς άδεια ασκεί εμπορική δραστηριότητα βιομηχανικών – βιοτεχνικών μη εδώδιμων προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών. (άρθρο 64 Ν.4849/21) καθώς και με διοικητικά πρόστιμα και όπως καθορίζονται στο άρθρο  62 παρ. 2 του Νόμου 4849/2021.

ΑΡΘΡΟ   14

Απαγορεύσεις

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα παρέμβασης για οποιοδήποτε θέμα προκύψει από τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης.

Απαγορεύεται στο χώρο της Εμποροπανήγυρης το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο. Εξαιρούνται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Απαγορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μέσων στους ενοικιαζόμενους –παραχωρημένους χώρους. 4.Απαγορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις.

Απαγορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του ενοικιαζόμενου – παραχωρημένου χώρου.

Απαγορεύεται στους μικροπωλητές με καροτσάκια να σταθμεύσουν και να περιφέρονται σε Δημοτικούς δρόμους και χώρους.

Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές εκτός του χώρου της εμποροπανήγυρης (νησίδες, χώροι πρασίνου, πάρκινγκ αυτοκινήτων κλπ).

Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους.

Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου.

Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της.

Απαγορεύεται: α. Η ανάρτηση πανό , αεροπανό ή άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιονδήποτε λόγο, στο χώρο της εμποροπανηγύρεως.

Απαγορεύεται :Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση. Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ 15

Επιτροπή ελέγχου τήρησης όρων κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης

 

Συγκροτείται, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από Δημοτικούς Συμβούλους, έργο της οποίας θα είναι:

ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης των όρων της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ αδείας συμμετεχόντων στην πανήγυρη , η παραχώρηση θέσεων στους ενδιαφερομένους με διαδικασίες κληρώσεως για την απόδοση των θέσεων σε περίπτωση περισσότερων αιτούντων συγκεκριμένων θέσεων, η επιβολή προστίμων σε κάθε παράβαση του παρόντος κανονισμού. Καθήκον της επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η διαχείριση της πανηγύρεως. Η Επιτροπή υποχρεούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να εισηγείται προτάσεις, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια της πανηγύρεως που δεν προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους της πανηγύρεως για τη διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας.

Ορίζουμε μέλη της επιτροπής τους Δημοτικούς Συμβούλους :    α) κ. Ντάγκα  Γεώργιο β)  κ. Γκέγκα Ανδρέα  και   γ) κ. Κωσταρά   Σταύρο.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι ομάδες χρηστών, καθώς και η λειτουργία και οι όροι χρήσης, κάθε τεχνικό ή άλλο θέμα σχετικό με το Ο.Π.Σ.Α.Α. και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λαϊκής αγοράς. (άρθρο 67 παρ.11 Ν.4849/21).

ΑΡΘΡΟ 17

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.

Η διατάξεις του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτικές για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους.

ΑΡΘΡΟ 18

 ΙΣΧΥΣ

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο και καταργείται κάθε προηγούμενος.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ,να δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο δημοτικό κατάστημα , στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τροποποίησής της ή ανάκλησής της με νεότερη.

 Κατά της παρούσας απόφασης  υπάρχει η δυνατότητα  ειδικής διοικητικής προσφυγής  μέσα σε προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών   και δυνατότητα άσκησης  αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4555/2018.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 57/2022

….. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτής και βεβαιούται, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος                                   Η Πρακτικογράφος                                Τα Μέλη

 

(Τ.Σ.) Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αθανασίου   Νικόλαος