Αναβάλλεται λόγω καιρικών συνθηκών για την Δευτέρα και για το θέατρο Κατασκήνωσης το “Καλιφόρνια Ντρίμιν
28.22 oC
Τρίτη 11 Αυγούστου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/: Επιλογή – προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού Covid-19
Είσοδος

: Επιλογή – προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού Covid-19

24/07/2020 12:29

Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ    Σ Ο Υ Λ Ι Ο Υ

Έχοντας υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 168,170,206 232 του Ν.3584/2007 και 301 του Ν. 1188/81 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων σχετικά  με  την πρόσληψη προσωπικού με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου και  ειδικότερα την πρόσληψη προσωπικού για  την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή  πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ 410/95 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Τεύχος Β/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης».
 5. Τις διατάξεις  της  παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006  Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
 6. Τον Ο.Ε.Υ. του Σουλίου (ΦΕΚ 1951/τ. Β’, 15-6-2012).
 7. Την αριθ. 87/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού δύο (2) ατόμων.
 8. Την αριθμ. 6900/15-07-2020 Ανακοίνωση για την Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού Covid-19.
 9. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, που κατατέθηκαν σε συνέχεια της σχετικής Ανακοίνωσης του Δήμου μας.
 10. Την παρ. 2 του άρθρου 24 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’).
 11. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2020 του Δήμου Σουλίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6862/13-07-2020 βεβαίωση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Επιλέγονται για πρόσληψη με 2μηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οι κάτωθι:

α/α Όνομα Επώνυμο Αρ. Πρ.

Αίτησης

Ειδικότητα

-Παρεχόμενη

εργασία

Χρονικό

Διάστημα

απασχόλησης

1.

Α.

Γ.

7159/

22-7-2020

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων

27-07-2020 έως

13-09-2020

2. Σ. Γ. 7068/

20-07-2020

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων 27-07-2020 έως

13-09-2020

 • Η χρονική διάρκεια απασχόλησης των ανωτέρω ορίζεται από την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας τους μέχρι και 13/09/2020.
 • Η αμοιβή των ανωτέρω προσλαμβανομένων καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 και λοιπών σχετικών διατάξεων, και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα και σε βάρος της οικείας πίστωσης των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου.
 • Τυχόν υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω κατά τις απογευματινές ή βραδινές ώρες ή κατά τις ημέρες αργίας θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις και θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα.
 • Οι ανωτέρω προσλαμβανόμενοι καλούνται στις 27 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00΄, να παρουσιαστούν στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Σουλίου για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
 • Οι εργαζόμενοι μετά την λήξη της απασχόλησης τους θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία χωρίς αποζημίωση και χωρίς άλλη διατύπωση πλην της χορήγησης και καταβολής της αναλογίας του επιδόματος αδείας και εορτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Ο Δήμαρχος Σουλίου

Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης