ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
18.58 oC
Τρίτη 26 Μαΐου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου του Δήμου Σουλίου με τίτλο Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σουλίου
Είσοδος

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου του Δήμου Σουλίου με τίτλο Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σουλίου

26/11/2019 11:45
  • Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σουλίου, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 723.387,10€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 897.000€ με ΦΠΑ το οποίο εμπίπτει στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Το φυσικό αντικείμενο αφορά εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών (  οδοστρωσία-  κατασκευή  τεχνικών -ασφαλτόστρωσης και σήμανση) που βρίσκονται στην κοινότητα Παραμυθιάς και Καρυωτίου του  Δήμου Σουλίου.
  • Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με το ποσό των 700.000,00€ χωρίς ΦΠΑ ή 868.000,00€ με ΦΠΑ και  το ποσό των  387,10€ χωρίς ΦΠΑ ή 29.000,00 με ΦΠΑ από ΣΑΤΑ του Δήμου Σουλίου.

Με την αρ. 455/2019 απόφαση Δημάρχου Σουλίου (ΑΔΑ: 6Μ16Ω1Α-ΟΞΧ) ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελής και αποτελείται από τους: α) Παππά Γρηγόριο – ΠΕ Περιβαλλοντολόγο. β) Ντρίτσο Γεώργιο – ΠΕ Πληροφορικής. Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.  (Α/Α:4847) μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2106 (άρθρο 221, παράγραφος 10) στις ιστοσελίδες του Δήμου Σουλίου : www.dimossouliou.gr Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr. 

Ο

Δήμαρχος

Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης