ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
17.46 oC
Τρίτη 26 Μαΐου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου του Δήμου Σουλίου με τίτλο Αποκατάσταση ζημιών στην οδό Παύλου Μελά ΔΚ Παραμυθιάς
Είσοδος

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου του Δήμου Σουλίου με τίτλο Αποκατάσταση ζημιών στην οδό Παύλου Μελά ΔΚ Παραμυθιάς

08/11/2019 12:01

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σουλίου, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» προϋπολογισμού 127.338,71€ χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο εμπίπτει στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Το αντικείμενο αφορά εργασίες αντιστήριξης τμήματος της οδού Παύλου Μελά στην Παραμυθιά. Για την αντιστήριξη της θα κατασκευαστούν διαδοχικά κιβώτια και η οδός θα διαχωριστεί σε δύο επίπεδα ώστε να εξυπηρετηθούν και οι κατάντη του δρόμου ιδιοκτησίες. Τέλος θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης που διέρχεται από την περιοχή κατασκευής του έργου, οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 830 ΗΠΕΙΡΟΥ [ΚΑ 2018ΕΠ83000002]

Με την αρ. 455/2019 απόφαση Δημάρχου Σουλίου (ΑΔΑ: 6Μ16Ω1Α-ΟΞΧ) ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελής και αποτελείται από τους: α) Παππά Γρηγόριο – ΠΕ Περιβαλλοντολόγο. β) Ντρίτσο Γεώργιο – ΠΕ Πληροφορικής. Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.  (Α/Α:4735) μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr