ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
22.47 oC
Σάββατο 6 Ιουνίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα, Προκηρύξεις - Προσλήψεις/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
Είσοδος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

16/07/2019 10:50

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) Την αριθ. 103/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου

δ) Την 45/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Σουλίου με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί την 23η Ιούλη 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα από 13.0Ο έως 14.00, στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81, που έχει οριστεί με την αριθ. 39/2019 απόφαση του Δ.Σ, με τους παρακάτω όρους:

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 1

Το προς εκμίσθωση τμήμα κοινόχρηστου χώρου, βρίσκεται στις όχθες του Ποταμού Αχέροντα και στο υπ’ αριθμ 21 αγροτεμάχιο και εμφαίνεται στο σχετικό

τοπογραφικό διάγραμμα, όπως αυτό απαριθμείται παρακάτω θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την παρακάτω χρήση :

-Κ1 (καντίνα εμβαδού 10 τ.μ.)

. Η θέση, η έκταση και η πρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ

Τ. Μ.

Πρώτη Προσφορά μισθώματος σε ευρώ

Ποσό εγγυητικής επιστολής (Για συμ μετοχή στη δημοπρασία)

ΓΛΥΚΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ 21 10 417,00

41,70 €

 

 

Άρθρο 2

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, οπότε και ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον εκμισθωμένο χώρο.

Άρθρο 3

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία και επί ποινή αποκλεισμού του, θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, έγγραφο νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του συμμετέχοντος σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο και το καταστατικό για εταιρίες και κοινοπραξίες ή ειδικό πληρεξούσιο για την ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων.
 • Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους αν είναι εταιρία ή όλα τα μέλη της ένωσης)
 • Βεβαίωση αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), για χρέη προς το Δημόσιο του συμμετέχοντος καθώς και όλων των μελών σε περίπτωση ένωσης. Σε περίπτωση εταιρίας ή κοινοπραξίας, βεβαίωση στο όνομα της εταιρίας καθώς και όλων των μελών της.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Αντίγραφο (Επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής, εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 • Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση εκπροσώπησης συμμετέχοντα.
 • Έναρξη επιτηδευματία όπου από τον νόμο προβλέπεται.
 • Εγγύηση συμμετοχής: γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10), του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε.
 • – Οι υποψήφιοι για τη θέση της καντίνας , θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας , όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας , ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνουν ότι δεν είναι άμεσοι ή έμμεσοι οφειλέτες του Δήμου Σουλίου και των νομικών προσώπων αυτού, ότι δεν έχουν συμβληθεί με αυτούς χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, ότι δεν έχουν εμπλακεί με αυτούς σε οποιαδήποτε εκκρεμή δικαστική διένεξη, για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 4

Δεν θα γίνουν δεκτοί στην δημοπρασία όποιοι πλειοδότες έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Σουλίου εντός της τελευταίας τριετίας, λόγω μη τήρησης των όρων σύμβασης ή δεν έχουν αποχωρήσει με πρωτόκολλο παράδοσης από τους Δημοτικούς χώρους του Δήμου Σουλίου από προηγούμενες λήξασες συμβάσεις παραχώρησης.

Επίσης δεν θα γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία όσοι έχουν κάνει αυθαίρετη χρήση τμήματος του ίδιου αγροκτήματος με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σ’ αυτό.

Άρθρο 5

Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιάδοχος από τους πρώτους στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει τούτο προς την επιτροπή της δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 6

Η απόφαση της επιτροπής της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στην δημοπρασία, επειδή δεν τηρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

Άρθρο 7

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας, δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 50,00 (πενήντα) ευρώ, της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς.

Άρθρο 8

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (με την Αστυνομική Ταυτότητά του), ο οποίος ,αφού προσκομίσει δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Σουλίου, θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και καθ’ ολοκληρίαν υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 9

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα ή λόγω μη υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού από λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά που συντάσσονται ατελώς, υπογράφονται από την επιτροπή δημοπρασίας, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 10

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για τη μίσθωση , από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 , ορίζεται το ποσό για τις κατωτέρω θέσεις:

Κ1 (Καντίνα εμβαδού 10 τ.μ.) : 417,00 ΕΥΡΩ.

Άρθρο 11

Το συνολικό μίσθωμα θα καταβληθεί εφάπαξ στο ταμείο του Δήμου με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης και την παράδοση της χρήσης στον μισθωτή.

Η Εκμίσθωση δεν θα υπάγεται στις ρυθμίσεις του νόμου περί επαγγελματικών μισθώσεων και το μίσθωμα θα καθορίζεται εμπρόθεσμα από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Σουλίου, για κάθε θέση από τις ανωτέρω και θα επιβαρύνεται και με τυχόν τέλη, φόρους κ. λ. π.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Τα έξοδα χρήσης και λειτουργίας του μισθίου θα βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή, ο οποίος είναι ο μόνος υπόχρεος και υπεύθυνος για την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου.

Άρθρο 12

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10 ) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν, με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με το εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος αυτού και του εγγυητή του, και βαρύνονται αμφότεροι για τη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σε περίπτωση που κατακυρωθεί με χαμηλότερη προσφορά.

Άρθρο 13

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και πρόωρη λήξη της εκμίσθωσης άνευ σοβαρού λόγου.

Άρθρο 14

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η διάρκεια της εκμίσθωσης, να παραδώσει τον εκμισθωμένο χώρο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε , διαφορετικά οφείλει να αποκαταστήσει κάθε φθορά, βλάβη ή ζημιά, πέρα από τη συνήθη χρήση. Ο Δήμος Σουλίου μπορεί να ζητήσει μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου εκμίσθωσης την επαναφορά των πραγμάτων στην αρχική κατάσταση.

Άρθρο 15

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση ή η περαιτέρω υπεκμίσθωση των εκμισθούμενων κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Άρθρο 16

Ο μισθωτής δεν αντλεί κανένα δικαίωμα από τη σύμβαση αφού πρόκειται για απλή μίσθωση, μη υπαγόμενης στις ρυθμίσεις του νόμου περί επαγγελματικών μισθώσεων.

Άρθρο 17

Οι μισθωτές θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις τις αρμόδιας επιτροπής του Δήμου και του σχετικού τοπογραφικού σχεδίου. Ρητά απαγορεύεται η επέκταση καθενός των μισθωτών πέραν του χώρου που του παραχωρήθηκε και υποχρεούνται στην άμεση απόδοση ελεύθερης της χρήσης με τη λήξη της σύμβασης, χωρίς βλάβη ή ζημιές σε βάρος της περιουσίας του Δήμου ή του περιβάλλοντος.

Άρθρο 18

Μεταξύ των μισθωτών που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα δεν θα πρέπει να δημιουργούνται θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Άρθρο 19

Κάθε μισθωτής υποχρεούται στην καλή χρήση του χώρου και του περιβάλλοντος, να τηρεί τον κανονισμό, τη σύμβαση μίσθωσης, τις διατάξεις του νόμου για την άσκηση της αντίστοιχης δραστηριότητας και ειδικά για την προστασία του περιβάλλοντος . Η φύλαξη και καθαριότητα του χώρου θα γίνεται με φροντίδες και δαπάνες των μισθωτών.

Άρθρο 20

Ο μισθωτής θα χρησιμοποιεί τον εκμισθωμένο χώρο κατά τρόπο που να μην παραβιάζεται ο προορισμός του ως κοινόχρηστος. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 21

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει την φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων, όχθης και παρόχθιας ζώνης του ποταμού Αχέροντα, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτόν, όπως η ανέγερση κάθε είδος κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις κ.λ.π ) καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και τοποθέτηση τροχόσπιτων κ.λ.π.

Οποιαδήποτε παρέμβαση στο χώρο προς διευκόλυνση της δραστηριότητας , θα μπορεί να γίνει μετά από σύμφωνη γνώμη του Δήμου και την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας.

Άρθρο 22

Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων επιγραφών ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ καθώς και κάθε είδος μη προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα κατασκευής.

Άρθρο 23

Ο μισθωτής υποχρεούται σε ανάρτηση ξύλινης καλαίσθητης ενημερωτικής πινακίδας εκτός των κοινόχρηστων χώρων όπου θα αναγράφονται οι τιμές και το όνομα του υπεύθυνου μισθωτή (υποχρεωτική χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας).

Άρθρο 24

Ο μισθωτής υποχρεούται άμεσα με δική του ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει ένα (1) καλαίσθητο δοχείο απορριμμάτων και να διατηρεί κατά τη διάρκεια εκμίσθωσης του χώρου , αυτόν και τον περιβάλλοντα χώρο, καθαρό και ευπρεπή.

Άρθρο 25

Απαγορεύεται αυστηρά σε όλη τη διάρκεια χρήσης του εκμισθωμένου χώρου η τοποθέτηση στο χώρο αυτό αντικειμένων ξένων προς τη χρήση.

Άρθρο 26

Κάθε μισθωτής ευθύνεται για την εξασφάλιση των αντιστοίχων νομίμων αδειών για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία της επιχείρησής του, από κάθε αρμόδια Αρχή και Υπηρεσία, ενώ ούτος ειδικά και αποκλειστικά ευθύνεται, για τη λήψη κάθε προβλεπόμενου από το νόμο και ενδεδειγμένου μέτρου, που αφορά στην ασφάλεια των επισκεπτών, που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του, υποχρεουμένου και σε ασφάλισή τους για κάθε κίνδυνο εκ της ασκούμενης δραστηριότητάς του, όπου χρειάζεται, αποκλειόμενης ρητά κάθε είδους ευθύνης του Δήμου Σουλίου.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην επιστροφή ή στην μείωση του αντίτιμου μισθώματος ούτε έχει την ευθύνη για τυχών άρνηση των δημοσίων αρχών να χορηγήσουν οποιαδήποτε άδεια στον χρήστη.

Άρθρο 27

Ο μισθωτής, σε περίπτωση πυρκαγιάς υποχρεούται να παράσχει κάθε βοήθεια για την κατάσβεσή της, οπουδήποτε και αν υπάρχει, όποτε του ζητηθεί καθώς επίσης υποχρεούται και σε βάρδια πυρασφαλείας για ολόκληρη την θερινή περίοδο.

Άρθρο 28

Ο μισθωτής οφείλει να δέχεται τον έλεγχο του Δήμου για την εξακρίβωση της τήρησης των όρων της εκμίσθωσης.

Άρθρο 29

Κατά την διεξαγωγή του φεστιβάλ με την ονομασία “Acheron- fest”, το οποίο διοργανώνεται από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γλυκής – Ποταμιάς με συνδιοργανωτή το Δήμο Σουλίου, οι εκμισθωτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Οργανωτικής Επιτροπής για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του φεστιβάλ.

Αν χρειαστεί ο χώρος, για οποιαδήποτε εκδήλωση του Δήμου, οι εκμισθωτές, είναι υποχρεωμένοι, μετά από έγγραφη ειδοποίηση, να παραχωρήσουν το χώρο. Επίσης αν απαιτηθεί η κατάληψη χώρου από το Δήμο, προκειμένου να υλοποιήσει δημοτικό έργο, οι εκμισθωτές, είναι υποχρεωμένοι, να απελευθερώσουν το συγκεκριμένο χώρο, εντός ενός μηνός, μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση, με αναλογική μείωση του μισθώματος, σε σχέση με την καταλαμβανόμενη έκταση και την υπολειπόμενη διάρκεια της εκμίσθωσης.

Άρθρο 30

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο πριν τη σύναψη της μίσθωσης καθώς και η παραμονή αυτού μετά τη λήξη αυτής.

Στη περίπτωση παράβασης από τον μισθωτή, οποιουδήποτε όρου της συμβάσεως μισθώσεως ή διάταξης για την προστασία του περιβάλλοντος, και την κείμενη νομοθεσία εν γένει, αλλά και οποιασδήποτε διάταξης σχετικής με την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του, τότε α) ο παραβάτης υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε ζημίας του Δήμου β)θα του επιβληθούν οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και τον ισχύοντα κανονισμό, όπως ο άμεσος αποκλεισμός του από τη συνέχιση της άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησής του στον μισθωμένο χώρο χωρίς επιστροφή των καταβληθέντων και γ) θα αποκλείεται επί πλέον και για μια τριετία από τη μίσθωση χώρου από τους παραπάνω προβλεπόμενους, ακόμα και εκείνους που στο μέλλον θα οριστούν στο ίδιο αγρόκτημα και για οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες δραστηριότητες.

Άρθρο 31

Η μη τήρηση όλων των παραπάνω όρων από πλευράς του χρήστη, οι οποίοι όροι συμφωνούν όλοι ως ουσιώδεις, όταν αυτό διαπιστωθεί από το Δήμο Σουλίου θα επιφέρει την καταγγελία της εκμίσθωσης του χώρου από πλευράς του Δήμου Σουλίου εις βάρος των μισθωτών και τη πρόωρη λήξη της μίσθωσης.

Οι πλειοδότες των χώρων, υποχρεούνται να τους λειτουργούν , αφού λάβουν σχετική άδεια και δεν δύνανται να τους κρατούν κλειστούς ή να διακόψουν τη λειτουργία τους, εφόσον ο σκοπός της εκμίσθωσης είναι εκτός από τα έσοδα του Δήμου, η εξυπηρέτηση των επισκεπτών και η τουριστική προβολή του Δήμου. Στην περίπτωση αυτή θα ανακαλείται η άδεια, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ετήσιο μίσθωμα που επιτεύχθηκε και θα αναζητείται αποζημίωση.

Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθούν καταπατήσεις των κοινόχρηστων χώρων ή αυθαίρετες επεμβάσεις στους χώρους αυτούς θα ενημερωθεί άμεσα η αρμόδια υπηρεσία προκειμένου η τελευταία να προβεί στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κειμένη νομοθεσία.

Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της εκμίσθωσης είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης , τη θέση ή την έκταση του χώρου ,είτε τη διάρκεια της εκμίσθωσης.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου και σύμφωνα και με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, εκτός από το αναλογούν τέλος:

Σε χώρους οι οποίοι έχουν εκμισθωθεί και σε χώρους οι οποίοι δεν έχουν εκμισθωθεί, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου μισθώματος ανά τετραγωνικό μέτρο που έχει προσδιοριστεί για περιπτώσεις χώρων που έχει επιτραπεί η μίσθωση.

Εάν συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά και μέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιμα.

Αν εξακολουθεί η παράβαση λύεται η σύμβαση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου και ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου μισθώματος, που καθορίστηκε για τους χώρους που έχουν εκμισθωθεί.

Εκτός του χρηματικού προστίμου ,για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου καθώς και τη χρήση καθ’ υπέρβαση του μισθίου, ο υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, θα εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις περί αυθαίρετης χρήσης και περί αυθαιρέτων κατασκευών και θα επιβάλλονται πρόστιμα στους παραβάτες, σύμφωνα με αυτές ,ενώ οι κατασκευές κρίνονται και κατεδαφιστέες.

Άρθρο 32

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται : 1) Οίκοθεν από την δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

2) Κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (2β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη της δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Σε περίπτωση που και πάλι η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο (παρ. 1 άρθρο 192, Ν. 3463/06).

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα της Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου, στο δημοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Αχέροντα και στην Τ.Κ. Γλυκής.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο του Δήμου Σουλίου και στη «Διαύγεια».

Για τη δημοπρασία παρέχονται πληροφορίες από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Θωμά Σπύρου, καθημερινά και ώρες 08:00 – 14:00, Διεύθυνση K. Καραμανλή (Παραμυθιά), Τηλέφωνα :2666360114 .

– Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3463/06 , του άρθρου 72 του Ν.3852/20 και του Π.Δ/τος 270/81 .

 

H Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα