Εκδήλωση ” Ο Πολλαπλός Ρόλος της Σύγχρονης Γυναίκας
6.34 oC
Τρίτη 19 Μάρτιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Μετακίνηση υπαλλήλου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο Κ.Ε.Π. Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7Ζ0ΔΩ1Α-Κ86 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2983 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σουλίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6049Ω1Α-1ΙΨ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2980 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών και εξειδίκευση πίστωσης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΒΒ3Ω1Α-Ω21 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2740 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Εορταστικών Εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου και εξειδίκευση πίστωσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔΔΔΩ1Α-ΝΣ8 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2739 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών με τίτλο: Καθαρισμός γραφείων παλιού και νέου Δημαρχείου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3Ξ2Ω1Α-Ν7Λ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2738 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6102Ω1Α-4ΛΤ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2737 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ» του Δήμου Σουλίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝΛΜΩ1Α-ΚΤΒ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2736 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ» Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΦΤΩ1Α-ΠΝΖ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2735 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙ8ΗΩ1Α-9ΩΥ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2734 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου με το ποσό των 20.000,00 ευρώ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ73ΜΩ1Α-4ΗΗ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2733 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δακοκτονία έτους 2019.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 60ΗΝΩ1Α-ΞΞΞ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2732 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός ύψους αντιτίμου από τους ωφελούμενους των προγραμμάτων άθλησης για όλους, περιόδου 2018-2019 και καθορισμός των Γενικών Προγραμμάτων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΛΗΩΩ1Α-Ψ67 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2731 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της αυθαίρετης βόσκησης στις διαθέσιμες εκτάσεις των Δημοτικών Βοσκότοπων του Δήμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙΒΣΩ1Α-ΜΗΠ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2730 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ0ΡΦΩ1Α-ΙΑΡ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2729 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ του Νομικού Προσώπου του Δήμου * ΑΡΩΓΗ*.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΟΘΣΩ1Α-43Λ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2728 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΜΩΩ1Α-ΕΘΨ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2727 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαπιστωτική απόφαση περί λύσης της σύμβασης Δωρεάς και επανάκτησης από το Δήμο της κυριότητας του ακινήτου της Τ.Κ. Αγίας Κυριακής ( πρώην Σταθμός Χωροφυλακής ).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω82ΩΩ1Α-Π7Τ 26/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1970 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παράτασης μισθωτικής σύμβασης με την Α.Ε. με την επωνυμία , με έδρα την Αθήνα, νομίμως εκπροσωπουμένης ( σχ. υπ΄αριθμ. 12546/2018 έγγραφο ).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Φ5ΩΩ1Α-Ο6Τ 25/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1969 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετάταξη υπαλλήλου του Δήμου Σουλίου σε κλάδο Ανώτερης Κατηγορίας με εμπειρία
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨ6ΟΩ1Α-74Ε 25/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2214 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Γ3ΧΩ1Α-Μ3Β 21/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2139 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ