Εκδήλωση ” Ο Πολλαπλός Ρόλος της Σύγχρονης Γυναίκας
7.04 oC
Τρίτη 19 Μάρτιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών και εξειδίκευση πίστωσης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΒΒ3Ω1Α-Ω21 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2740 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Εορταστικών Εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου και εξειδίκευση πίστωσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔΔΔΩ1Α-ΝΣ8 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2739 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών με τίτλο: Καθαρισμός γραφείων παλιού και νέου Δημαρχείου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3Ξ2Ω1Α-Ν7Λ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2738 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6102Ω1Α-4ΛΤ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2737 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ» του Δήμου Σουλίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝΛΜΩ1Α-ΚΤΒ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2736 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ» Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΦΤΩ1Α-ΠΝΖ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2735 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙ8ΗΩ1Α-9ΩΥ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2734 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου με το ποσό των 20.000,00 ευρώ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ73ΜΩ1Α-4ΗΗ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2733 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δακοκτονία έτους 2019.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 60ΗΝΩ1Α-ΞΞΞ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2732 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός ύψους αντιτίμου από τους ωφελούμενους των προγραμμάτων άθλησης για όλους, περιόδου 2018-2019 και καθορισμός των Γενικών Προγραμμάτων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΛΗΩΩ1Α-Ψ67 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2731 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της αυθαίρετης βόσκησης στις διαθέσιμες εκτάσεις των Δημοτικών Βοσκότοπων του Δήμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙΒΣΩ1Α-ΜΗΠ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2730 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ0ΡΦΩ1Α-ΙΑΡ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2729 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ του Νομικού Προσώπου του Δήμου * ΑΡΩΓΗ*.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΟΘΣΩ1Α-43Λ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2728 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΜΩΩ1Α-ΕΘΨ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2727 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Σουλίου στο πλαίσιο του Προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 65Δ6Ω1Α-ΕΛ1 07/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2639 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαπιστωτική απόφαση περί λύσης της σύμβασης Δωρεάς και επανάκτησης από το Δήμο της κυριότητας του ακινήτου της Τ.Κ. Αγίας Κυριακής ( πρώην Σταθμός Χωροφυλακής ).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω82ΩΩ1Α-Π7Τ 26/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1970 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παράτασης μισθωτικής σύμβασης με την Α.Ε. με την επωνυμία , με έδρα την Αθήνα, νομίμως εκπροσωπουμένης ( σχ. υπ΄αριθμ. 12546/2018 έγγραφο ).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Φ5ΩΩ1Α-Ο6Τ 25/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1969 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Τροποποίηση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ), οικ. έτους 2019».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68ΤΦΩ1Α-7Ξ3 21/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1960 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1ΧΑΩ1Α-0Ο9 21/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1968 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Κ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5ΘΗΩ1Α-ΚΘ6 21/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1967 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ