Εκδήλωση ” Ο Πολλαπλός Ρόλος της Σύγχρονης Γυναίκας
7.04 oC
Τρίτη 19 Μάρτιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Μετακίνηση υπαλλήλου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο Κ.Ε.Π. Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7Ζ0ΔΩ1Α-Κ86 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2983 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σουλίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6049Ω1Α-1ΙΨ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2980 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΧΘ4Ω1Α-ΔΛΥ 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2964 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ταχυδρομικά Τέλη
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60Ω5Ω1Α-Φ4Π 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2874 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Διάνοιξη-καθαρισμός οδού στην περιοχή Σαρδάκια Παραμυθιάς)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 63ΧΧΩ1Α-ΜΨΦ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2850 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανταλλακτικά μηχ/κού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφή
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΘΥΩ1Α-ΧΑΡ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2852 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών – φαξ - φωτοτυπικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΡΠ3Ω1Α-Κ5Τ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2815 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθαρισμός Γραφείων (παλιού Δημαρχείου)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣΩ4Ω1Α-ΞΝΜ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2796 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθαρισμός Γραφείων (νέου Δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ13ΟΩ1Α-ΞΦΜ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2795 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΠΣΝΩ1Α-Τ5Ι 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2762 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών κλπ μηχανημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ι1ΝΩ1Α-ΡΨΤ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2716 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ & ΔΕΣΜΕΥΣΗ 350,00 € ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΗΥ-3897)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟΤ8Ω1Α-ΖΛ8 08/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2689 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6825Ω1Α-ΞΨ2 07/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2622 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜ Α311/2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΘ70Ω1Α-1ΡΩ 06/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α311 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ -ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΤΥΨΩ1Α-ΨΛΛ 06/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2616 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α310/2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΔΞΩ1Α-34Σ 06/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α310 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εγκρίνουμε τη δέσμευση και διαθέτουμε την πίστωση ύψους εβδομήντα πέντε ευρώ 75,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προυπολογισμού εξόδων με ΚΑ 30-6267 του Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2019 για την Επισκευή μηχανημάτων Δήμου Σουλίου (ΚΗΥ-3866)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΔΗΩ1Α-ΞΞΦ 06/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2598 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 61ΞΡΩ1Α-ΤΩ0 06/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2571 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Συνδρομές Internet
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω4Λ8Ω1Α-0ΑΤ 05/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2561 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Mίσθωση μηχανημάτων έργου (Αποκατάσταση βατότητας οδών Τ.Κ Αυλοτόπου-Τ.Κ Τσαγγαρίου)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ1ΦΥΩ1Α-71Η 04/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2521 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ