ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ
15.83 oC
Παρασκευή 7 Μαΐου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 28 Απριλίου 2021
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 28 Απριλίου 2021

23/04/2021 16:37

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 28 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00′, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Σύνταξη Έκθεσης Λ’ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2021.
  2. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 91449) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
  3. Ανάκληση της υπ. αριθμ. 54/2021 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Σουλίου ,περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το διαγωνισμό του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Α/Σ: 87788)» και ανακήρυξη νέου προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.
  4. Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου :«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΛΑΚΩΤΗΣ».
  1. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».
  1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων & συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σουλίου, ΤΜΗΜΑ Β: Ημιφορτηγό – Ημικάμπινο», του διαγωνισμού με Λ/Σ 96918,1.
  2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων & συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σουλίου, ΤΜΗΜΑ Γ: Αλατοδιανομέας», του διαγωνισμού με Λ/Σ 96924,1.
  3. Έγκριση της αριθ. 1/2021 απόφασης ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ» περί 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπ/σμού και ΟΠΔ οικ. έτους 2021.
  4. Περί διαγραφής χρεών.

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ