Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
24.51 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προκηρύξεις - Προσλήψεις/ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ’’
Είσοδος

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ’’

26/09/2018 09:57
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  Σ Ο Υ Λ Ι Ο Υ

Παραμυθιά  26/09/2018

Α.  Π. :     –  9144

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διακήρυξης Δημοπρασίας

Η Δήμαρχος του Δήμου Σουλίου

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι    ό τ ι:

Εκτίθεται σε ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα- από οικονομική άποψη- προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) , σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 117, και 95 του Νόμου 4412/2016,  για την  ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του έργου:

“ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ’’

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις  του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ [ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010] και  από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Σουλίου

Προϋπολογισμού: εξήντα χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ  και σαράντα τρία λεπτά (60.760,43 €) με Φ.Π.Α 24%.

Η δημοπρασία θα γίνει στις  16/10/2018  ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στο Δημοτικό κατάστημα  του Δήμου Σουλίου  Νομού Θεσπρωτίας (Κ. Καραμανλή  Παραμυθιά).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ . Η δαπάνη ανέρχεται σε 48.040,35 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

  1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών :

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και  άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

β. εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα (Μ.Ε.Κ.) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ αντίστοιχου προϋπολογισμού  

γ. Αλλοδαποί εργαζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία  πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 980,00  και ισχύ τουλάχιστον  έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 16/05/2019). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου (Κ. Καραμανλή) στην Παραμυθιά Ν. Θεσπρωτίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τις 11/10/2018  ημέρα Πέμπτη .

Επίσης, τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί και λαμβάνονται από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Σουλίου: www.dimossouliou.gov.gr.

 Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ΜΟΝΟΝ από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου [τηλ. 2666360129 και 2666360131].

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2666360129, FAX επικοινωνίας 2666029122, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Κολιούση Χριστίνα.

Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα αρχεία από εδώ.

  Η Δήμαρχος

Σταυρούλα Μπραϊμη-Μπότση