Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
24.51 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα/Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 28 Ιανουαρίου 2019
Είσοδος

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 28 Ιανουαρίου 2019

25/01/2019 08:17

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 28η  Ιανουαρίου 2019, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  1o:

 Έγκριση της αριθμ. 6/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ*, περί: Ψήφιση προϋπολογισμού και  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του  Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ* του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Γώγος Ιωάννης, ως πρόεδρος  του Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ*.

ΘΕΜΑ  2o:

Τροποποίηση Ο.Ε.Υ Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3o:

Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους  2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

 ΘΕΜΑ 4o:

Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5o:

Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2019.

Εισηγητής: Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6o:

Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών/Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 παρ.11β και παρ. 11δ).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7o:

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  προμηθειών – υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8o:

Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος .

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9o:

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 10o:

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντρίτσος Χρήστος

ΘΕΜΑ 11o:

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ( 2 ) μηνών.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 12o:

Αποδοχή παραίτησης του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ* και αντικατάσταση αυτού.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 13o:

Αποδοχή ή μη της υπ΄αριθμ.11590/2018 αίτησης περί λύσης σύμβασης μίσθωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος , κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 14o:

Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος , κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 15o:

Έγκριση ή μη ονοματοδοσίας πρώην κοινοτικού γραφείου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 16o:

Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο εντάσσατε στο πρόγραμμα * ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι*, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών ( ΦΕΚ 1377/τ. Β΄/24-04-2018), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44173/24-08-2018 ( ΦΕΚ 3656/τ. Β΄/27-8-2018) και ισχύει.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 17o:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ:

1. Κατασκευή  στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου  49 προκρίτων Παραμυθιάς

 2: Προμήθεια ξύλινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) για το κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου.

Β. ]  Υποβολή πρότασης   στην πρόσκληση IV του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο

 «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σουλίου

που περιλαμβάνει :

Υποέργο 1: Κατασκευή  στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου  49 προκρίτων Παραμυθιάς

Yποέργο 2: Προμήθεια ξύλινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) για το κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 18o:

Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου:

*ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος 

ΘΕΜΑ 19o:

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 75 Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος 

ΘΕΜΑ 20o:

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος 

ΘΕΜΑ 21o:

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΚΡΙΚΑΣ Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος 

ΘΕΜΑ 22o:

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος 

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Δημητρίου Δημήτριος