29.32 oC
Πέμπτη 27 Ιούνιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 § 2γ του Ν. 4412/16 με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Μετατόπιση αγωγών παντορροϊκου δικτύου πόλης Παραμυθιάς»
Είσοδος

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 § 2γ του Ν. 4412/16 με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Μετατόπιση αγωγών παντορροϊκου δικτύου πόλης Παραμυθιάς»

21/12/2018 20:43
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΣΟΥΛΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ-ΠΟΛ/ΜΙΑΣ-ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

 

Ταχ. Δ/νση: κ. Καραμανλή 178

Τ.Κ : 462 00 Παραμυθιά

Πληροφορίες:  Παππάς Γρηγόριος

Τηλ.: 2666360129

Fax : 2666029122  ή 2666024155

Email: info@paramythia.gr

Παραμυθιά,   21-12-2018

   Αριθμ πρωτ.  – 12692   –

 

 

 ΠΡΟΣ:         

1.    ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.

         ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

       46200 ΓΚΡΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

2. ΠΑΠΠΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΔΕ

  ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΛΙΜΠΟΝΙ  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ,

46 200  ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

3.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  με διακριτικό τίτλο       «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ »

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 67 Τ.Κ. 10434 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ 2108216133 FAX 2108829575

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32 § 2γ του Ν. 4412/16 με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Μετατόπιση αγωγών παντορροϊκου δικτύου πόλης Παραμυθιάς».

Σχετ.: 1. Η παράγραφος 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/16.

  1. Η υπ. αρίθμ. 166 /2018 (ΑΔΑ: 733ΑΩ1Α-ΨΣΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουλίου.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και προκειμένου να  πραγματοποιηθεί η άμεση   τμηματική μετατόπιση του  παντοροϊκου δικτύου ώστε η ανάδοχος εταιρεία να προχωρήσει στην κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων και να αρθούν οι κίνδυνοι  διακοπής εργασιών λόγω μη ύπαρξης  μετώπου εργασιών από τον ανάδοχο,  αποφυγή τυχόν νομικών συνεπειών ( θετικές ζημιές κ.λπ.) καθώς και κίνδυνος μη ολοκλήρωσης του έργου και απένταξη του έργου από το ΕΣΠΑ).

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην από τον νόμο προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος, για την ανάθεση του έργου: «Μετατόπιση αγωγών παντοροϊκού δικτύου πόλης Παραμυθιάς»,  προϋπολογισμού 107.200 € με  ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος για την υλοποίηση του παραπάνω έργου.

Ο προϋπολογισμός  του έργου αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 63.272,30

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 11.389,01€

Απρόβλεπτα   ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 11.199,20€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 591,10€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016.

Οι εργασίες  που θα εκτελεστούν περιγράφονται στην αρ. 50/2018 μελέτη που εκπονήθηκε από την Δ/νση Τ.Υ-Πολ/μίας & Περιβ/ντος του Δήμου Σουλίου. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Δ.Κ Παραμυθιάς (πόλη Παραμυθιάς) του Δήμου Σουλίου

Οι εργασίες αφορούν  την μετατόπιση τμημάτων αγωγών του παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης που παρεμποδίζουν την κατασκευή του έργου: «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου προϋπολογισμού 9.403.350,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020)»

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ενενήντα [90] ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 08-01-2019 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

– Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016,

– εγγύηση συμμετοχής,

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά», που πρέπει να περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι [6] μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.730,00 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου προς τον οποίο απευθύνονται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της πρόσκλησης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

                   Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

                 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της  εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν κλειστές οικονομικές προσφορές, οι οποίες ανοίγονται, από την Επιτροπή Διαγωνισμού υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.

Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης η Επιτροπή δύναται να καλέσει τους προσφέροντες μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία» για την υποβολή τυχόν νέων ή αναθεωρημένων προσφορών.

Ο Οικονομικός Φορέας ο οποίος  θα υποβάλει παραδεκτή προσφορά και θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, θα κληθεί μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία» να υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/16, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης.

Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω του πεδίου “Επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση.

Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες και καλείται ο οριστικός πλέον ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235).

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Η παρούσα πρόσκληση  δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας Αρχής  (www.dimossouliou.gov.gr) και βάση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης , με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της οδηγίας  2014/24/ΕΕ) δηλαδή στην κατ’ εξαίρεση άμεση ανάθεση με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 26, σε συνδυασμό με την περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου η παρούσα πρόσκληση δεν δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό Τύπο.

Η

Δήμαρχος

Σταυρούλα- Μπραϊμη Μπότση