Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς (Λάμποβος) 2019
18.01 oC
Τετάρτη 18 Σεπτέμβριος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/Προμήθεια τροφίμων 2019 για το Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ»
Είσοδος

Προμήθεια τροφίμων 2019 για το Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ»

29/03/2019 13:20

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων 2019» για το ΝΠΔΔ Αρωγή  συνολικού προϋπολογισμού 39.358,06 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη τιμή),  όπως  ορίζεται  στα άρθρα 86  του  Ν.4412.2016. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα, αλλά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος (ομάδα). Προσφορές για ορισμένα μόνο είδη τμήματος (ομάδας) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Απριλίου  2019  και ώρα 10:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Σουλίου στην οδό Κ. Καραμανλή 179 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Ο  ΝΠΔΔ Αρωγή  διατηρούν το δικαίωμα να μην εξαντλήσουν όλη την ποσότητα και αξία των προς προμήθεια ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179, ή στο τηλέφωνο 2666360135 (κ. Ντάγκα Ελένη).

Κατεβάστε την Μελέτη, τον Συνοπτικό Διαγωνισμό , την Περίληψη και το Έντυπο ΤΕΥΔ

 

  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα