Συνεχίζεται και τον Αύγουστο, κάθε Τρίτη, ο δωρεάν έλεγχος ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) στην Παραμυθιά
25.36 oC
Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των Δασικών Χαρτών της ΠΕ Πρέβεζας που αναρτήθηκαν με την υπ΄αριθμό πρωτ. 22182/26-02-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας
Είσοδος

Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των Δασικών Χαρτών της ΠΕ Πρέβεζας που αναρτήθηκαν με την υπ΄αριθμό πρωτ. 22182/26-02-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας

06/07/2021 08:53

   H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Γενική Δ/νση Δασών& Αγροτικών Υποθέσεων Διεύθυνση Δασών Πρέβεζας με το υπ ΄άριθμ. Πρωτ. 64542/09-06-2021 έγγραφο της

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

  1. Τροποποιούμε την αριθ. 22182 / 26 – 02 – 2021 (ΑΔΑ: Ω3ΣΟΟΡ1Γ-Λ4Μ) απόφασή μας αποκλειστικά και μόνο ως προς το μέρος της παραγράφου Β και ειδικότερα ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής ως εξής :

Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας διακοσίων ογδόντα εννέα (289) ημερών, η οποία αρχίζει την 12η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 24η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 13η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη.

  1. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 22182 / 26 – 02 – 2021 (ΑΔΑ: Ω3ΣΟΟΡ1Γ- Λ4Μ) απόφασή μας.

Σας  επισυνάπτουμε  το  σχετικό  έγγραφο