Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
21.61 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 02 Φεβρουαρίου 2022
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 02 Φεβρουαρίου 2022

31/01/2022 11:42
Share it!

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 02 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1.  Έγκριση Πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου ,Ν.Π.Δ.Δ (ΑΡΩΓΗ) και των σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και B/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2022».
 2. Αποδοχή της 2ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011241645 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 3. Αποδοχή της 3ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011307242 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 4. Χορήγηση 2ης παράτασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Σουλίου».
 5. Χορήγηση 8ης παράτασης του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» .
 6. Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών/Εργασιών (Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ).
 7. Σύνταξη Έκθεσης Δ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2021.
 8. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
 9. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 10. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (Έφεση).
 11. Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής B΄ Εξαμήνου 2021

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ