Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
23.11 oC
Σάββατο 2 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

11/05/2021 12:25
Share it!

Ο Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 ομάδες :

ΟΜΑΔΑ 1. Έτοιμο Σκυρόδεμα (cpv 44114100-3), συνολικού προϋπολογισμού  65.963,04€ με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 2. Ψυχρή Άσφαλτος (cpv 44113620-7), συνολικού προϋπολογισμού 3.999,00€ με ΦΠΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των Εξήντα εννέα χιλιάδων  εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και τεσσάρων λεπτών  (69.962,04 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μία ή περισσότερες ομάδες, για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα ειδών.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 26-05-2021 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κ. Καραμανλή 178, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Παραμυθιά 462 00) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από ΕΔΩ

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με την Τεχνική Υπηρεσία  Δήμου Σουλίου, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Παππάς Γρηγόριος, τηλέφωνο: 2666360127 & email: info@paramythia.gr                                                                                                                                                 

Ο Δήμαρχος Σουλίου

 Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης