Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.33 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα, Προκηρύξεις - Προσλήψεις/ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
Είσοδος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)

03/01/2022 11:33
Share it!

O Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ    ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)».

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ενός (1) καινούριου  απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας δεκαέξι κυβικών (16m3) με σύστημα ανύψωσης κάδων.

Το προς προμήθεια είδος  κατατάσσεται στον  ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34144512-0.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 140.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 173.600,00€.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το  ΥΠΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  στον άξονα Προτεραιότητας «Η Τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς  απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»  (Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑΕ 055 αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ05500010)  κατά 150.000,00€ και από πόρους του Δήμου Σουλίου με το ποσό των 23.600,00€. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64-713.004  και την σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου  Σουλίου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές  ημέρες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της βέλτιστης ποιότητας-τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και  θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σουλίου, Δ/νση T.Υ-Πολ/μίας & Περιβάλλοντος  του Δήμου Σουλίου,  τηλ.2666360127,  e-mail:info@paramythia.gr, αρμόδιος υπάλληλος Παππάς Γρηγόριος, που εδρεύει στο Δημαρχιακό κατάστημα (Δ/νση Κ.Καραμανλή 179, Παραμυθιά 46200)

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27η  Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί την  02 Φεβρουαρίου 2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800,00) ευρώ.

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμός.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ

 

Ο  Δήμαρχος


Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης