6.45 oC
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ (ΛΑΜΠΟΒΟ) 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Είσοδος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ (ΛΑΜΠΟΒΟ) 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

14/09/2021 14:14
Share it!

Σχετικά:

Υπ. αριθμ. 51/13-09-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου
1.-Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης της Κοινότητας Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου καθώς και τη διαδικασία για τη χορήγηση αδειών συμμετοχής σε αυτές.
Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’) και κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθεί.
2.-Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως από το άρθρο 121 του Ν. 4512/18 (ΦΕΚ 5/17.01.2018 τεύχος Α’)
β. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
γ. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων»,
δ. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β’)
ε. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις»,
στ. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες
ζ. Την Κ.Υ.Α. αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53950 (ΦΕΚ Β’ αρ. φύλλου 4054, 04-09-2021) με ισχύ έως και τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και οποιαδήποτε νέα οδηγία (Κ.Υ.Α.) εκδοθεί έως την έναρξη και κατά τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης.
3.-Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Κοινότητας Παραμυθιάς (Λάμποβο) για το έτος 2021, διάρκειας επτά (7) ημερών σύμφωνα με το Ν.4497/2017 θα διεξάγεται στο Δήμο Σουλίου αρχής γενομένης από 3η Οκτωβρίου (αριθμ. 620/17-12-1935 τεύχος Α΄) φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης).
-Ο χώρος που θα διατεθεί για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης θα είναι αυτός που διατέθηκε και κατά την προπέρσινη διοργάνωση, στη θέση «ΓΑΛΑΤΑ» καθώς και ο αύλειος χώρος του πρώην Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς για την εγκατάσταση Λούνα-Παρκ.
Θα αναπτυχθούν τετρακόσια δεκαεννιά (419) παραπήγματα διαστάσεων 3χ3μ. (αναλόγως της κατασκευής σε ορισμένα σημεία θα υπάρχουν μικρές αυξομειώσεις των διαστάσεων), εκ των οποίων δώδεκα (12) παραπήγματα από αριθμ. 1Α έως 12Α θα έχουν διαστάσεις 3χ1,5μ.
Από τα παραπάνω, είκοσι πέντε (25) παραπήγματα θα διατεθούν για δύο (2) οβελιστήρια.
Δώδεκα (12) παραπήγματα διαστάσεων 3χ3μ. (9 τ.μ.) θα διατεθούν για έξι (6) συνολικά χαλβαδοπωλεία (πώληση χαλβά) και θα διατεθούν με κλήρωση.
Είκοσι (20) παραπήγματα θα παραμείνουν για λογαριασμό του Δήμου Σουλίου.
(Τιμή για κάθε ένα (1) οβελιστήριο το ποσό των 5.000,00 ΕΥΡΩ (μείωση 1.000,00€ λόγω της αντίστοιχης μείωσης του αριθμού των καθήμενων – μέτρα covid-19).
Τιμή για κάθε ένα (1) χαλβαδοπωλείο 1.500,00 ΕΥΡΩ).
Στην κληρωτίδα θα μπουν τριακόσια ενενήντα εννέα (399) παραπήγματα, (114 παραπήγματα από τα τμήματα Α’ και Β΄ και 285 παραπήγματα από το τμήμα Γ΄), όπως τα ανωτέρω απεικονίζονται στο συνημμένο σκαρίφημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στης παρούσας.
Το Λούνα Παρκ θα τοποθετηθεί στον αύλειο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς.
Ειδικότερα η εμποροπανήγυρη θα διενεργηθεί στα τμήματα των δημοτικών δρόμων Κ. Καραμανλή (από τα γραφεία του παλαιού Δημαρχείου) έως τα ΚΤΕΛ και από τη διακλάδωση Κ. Καραμανλή με την οδό Αγίου Δονάτου, έως ιδιοκτησία του κ. Χρήστου Τάτση, καθώς και στην τοποθεσία Ζαβάγκαλι. Δύναται να τροποποιηθεί το τελικό σχέδιο των εγκαταστάσεων με προσθαφαίρεση παραπηγμάτων είτε με τη δημιουργία βοηθητικών χώρων αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον εξουσιοδοτημένο προς αυτό αντιδήμαρχο και αν αυτό βοηθάει στην καλύτερη λειτουργικότητα του χώρου.
Ο χώρος της φετινής εμποροπανήγυρης θα αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α.-Το τρέχον μέτρο θα δοθεί στην τιμή των 50,00 ευρώ.
β.-Το τμήμα Α΄, ξεκινάει από το παλιό Δημαρχείο Παραμυθιάς μέχρι και την οικία Δημήτριου Τσίλη, στο δεξιό μέρος του δρόμου και θέσεις από τον αριθμό 1 έως 56 (τιμή 250,00€).
Στο αριστερό τμήμα του δρόμου, που ξεκινάει μετά από το γκαράζ ιδιοκτησίας κ. Εργολάβου, έως και οικία Δημητρίου Τσίλη, δώδεκα (12) παραπήγματα από αριθμό 1Α έως 12Α (τιμή 200,00€).
Μετά το τμήμα Α΄ θα τοποθετηθούν αυτοκινούμενα.
γ.-Τμήμα Β΄, ξεκινάει λίγο μετά την οικία Κοσιώρη, έως τα οβελιστήρια και θέσεις (παραπήγματα) από 1 έως 46. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου στην τιμή των 350,00 ευρώ η θέση (παράπηγμα).
δ.-Τμήμα Γ΄, ξεκινάει μετά τα οβελιστήρια έως οικία Χρήστου Τάτση και θέσεις (παραπήγματα) από 1 έως 305. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου στην τιμή των 650,00 ευρώ η θέση (παράπηγμα).
Στο χώρο της εμποροπανήγυρης, θα τοποθετηθούν τουαλέτες (W.C.) κοντέινερ.
4.-Η κατασκευή των παραπηγμάτων θα γίνει από την ημερομηνία η οποία θα οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η αποξήλωση τους θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 10 ημερών, με ευθύνη του εργολήπτη.
5.-Η παραχώρηση της χρήσης και η διάθεση των χώρων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β. Δ. 24-9/20-10-58 «δικαίωμα χρήσεως κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών», καθώς και κάθε σχετικής ισχύουσας διάταξης.
6.-Στην εμποροπανήγυρη θα συμμετέχουν πωλητές (πλέον των αδειούχων εμπορίου) που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.
Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.
7.-Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στο γραφείο Πρωτοκόλλου του δήμου αίτηση, συνοδευόμενη από:
α) Την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση κατά περίπτωση
β) Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
γ) Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα.
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναφέρονται στο παρόντα κανονισμό.
Επιπλέον στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αναφέρουν, το τμήμα στο οποίο αιτούνται θέση.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 (ημέρα Τετάρτη) και λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 14:00 και πραγματοποιείται, για την τήρηση των μέτρων κατά του covid-19, ως εξής:
• είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 179, Τ.Κ. 46200 – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ,
• ή ηλεκτρονικά, στο email: protocol@paramythia.gr.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης λαμβάνεται αυτή της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ. ή της εταιρίας Courier.
-Η μη κατάθεση δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης.
-Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται.
8.-Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη, απαιτείται έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του Δήμου. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.
Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων, ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του Ν.4497/17.
Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση στα ποσοστά που καθορίζονται στην παρ.4 του άρθρου 38 του Ν.4497/17 ως εξής:
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,
Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α’.
β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
Ο Δήμος μπορεί να καθορίζει υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για:
1) Κάτοχοι αδειών του άρθρου 45, για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης.
2) Επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (1) και (2), η επιτροπή της εμποροπανήγυρης (Λαμπόβου) θα παραχωρήσει θέσεις ανάλογα με τις υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής, στο τρέχον μέτρο.
Δημόσια κλήρωση θα διενεργηθεί και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος, κατά τα ανωτέρω. Θα γίνουν τέσσερις (4) ξεχωριστές κληρώσεις, μία (1) για τα παραπήγματα του τμήματος Β΄, μία (1) για τα παραπήγματα του τμήματος Γ΄, μία (1) για τα οβελιστήρια και μία (1) για τα χαλβαδοπωλεία.
9.-Η καταβολή του αναλογούντος τέλους συμμετοχής θα γίνει μετά από την κλήρωση, (για αυτούς που έχουν καταθέσει αίτηση και νόμιμα δικαιολογητικά) και πριν από την εγκατάσταση.
Στη συνέχεια οι άδειες συμμετοχής και χρήσης παραπηγμάτων εκδίδονται και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών.
10.-Τα είδη των οποίων επιτρέπεται η πώληση είναι:
α) Βιομηχανικά είδη, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γενικά βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, είδη δώρων, εργαλεία, επίσης επιτρέπονται καλλιτεχνήματα – χειροτεχνήματα, είδη παλαιοπωλείου, συλλεκτικά είδη, και βιβλία.
Τα προς πώληση είδη διατίθενται σύμφωνα με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. -αριθμ. 91354/24.8.2017 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Β’2983) με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α’ 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα(ν. 2960/2001, Α’ 265) και του ν. 2969/2001 (Α’ 281).
β) Είδη κηπουρικής και ανθοκομίας, άνθη, καλλωπιστικά, αρωματικά φυτά, χώμα, γλάστρες, και βιομηχανικά είδη κηπουρικής.
γ) Προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα, βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα ξηροί καρποί, ζαχαρώδη προϊόντα, που διατηρούνται εκτός ψυγείου, μέλι.
Στα μεταποιημένα προϊόντα που πωλούν οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας Λαϊκών αγορών δεν περιλαμβάνονται ποτά τα οποία περιέχουν αλκοόλη (αρίθμ. 4912/120862 Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ. «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας(ΚΗΜΟ)», άρθρο 3 §1 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1δ).
δ) Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις. 11.-Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο φορέα λειτουργίας.
12.- Ο Δήμαρχος με σχετική απόφασή του, θα καθορίζει τους υπεύθυνους της υδροδότησης, της τήρησης των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας των χώρων, ομαλής λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, της έκδοσης και της υπογραφής των σχετικών αδειών.
13.- Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα γίνουν με μέριμνα του Δήμου, με απευθείας ανάθεση ή πρόχειρο διαγωνισμό. Θα είναι πρόχειρες ξύλινες κατασκευές (παραπήγματα) κατά σειρά διατεταγμένες στον προαναφερόμενο χώρο, σύμφωνα με το σκαρίφημα των μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Όλα τα παραπήγματα θα φιλοξενήσουν εμπορικές δραστηριότητες, υφάσματα, υποδήματα, ρούχα κλπ. Ο χώρος θα είναι ενιαία σκεπασμένος με τσίγκο για την ομοιόμορφη εμφάνιση της εμποροπανήγυρης. Θα υπάρχουν διάδρομοι μεταξύ των παραπηγμάτων, σκεπασμένοι και δεν θα επιτραπεί η τοποθέτηση πάγκων και λοιπών εμπορευμάτων εκτός των παραγκών επί του διαδρόμου. Στις διασταυρώσεις των δρόμων για την καλύτερη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και για την ασφάλεια των επισκεπτών, δεν θα τοποθετηθούν παραπήγματα. Επίσης στις προσόψεις των κατοικιών και των καταστημάτων, που υπάρχουν επί των οδών, θα αφεθεί πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των διερχομένων πλάτους τριών (3) μέτρων.
14.- Οι εγκαταστάσεις (παραπήγματα) θα ηλεκτροδοτηθούν από τη ΔΕΗ με ευθύνη και επιβάρυνση του Δήμου. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος βαρύνει τον Δήμο. Επίσης, η υδροδότηση του χώρου θα γίνει με ευθύνη και επιβάρυνση του Δήμου. Ακόμη, ο Δήμος θα προβεί με δική του δαπάνη στην κατασκευή των αναγκαίων χημικών W. C. και πρόσβαση σε αυτές, για τις ανάγκες της εμποροπανηγύρεως. Επίσης, ο Δήμος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε συνεργασία με τις Αστυνομικές αρχές. Οι ίδιοι οι έμποροι που θα χρησιμοποιήσουν το χώρο, θα αναλάβουν κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί προς τον ΟΤΕ για την τοποθέτηση των αναγκαίων τηλεφωνικών συσκευών με μετρητές ή χωρίς αυτούς. Τα τηλεφωνικά τέλη βαρύνουν τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη.
15.- Όσοι συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη είναι υπόχρεοι για την καθημερινή καθαριότητα του χώρου με την συλλογή των απορριμμάτων σε σακούλες απορριμμάτων και χάρτινα κιβώτια, προκειμένου η υπηρεσία του Δήμου μας να προβαίνει στην αποκομιδή τους.
16.- Η λειτουργία της εμποροπανήγυρης θα αρχίζει από τις 08:00 π. μ. και θα σταματά πριν τα μεσάνυχτα. Η ώρα παύσης της θα καθορίζεται από τους εμπόρους από κοινού, ανάλογα με την υπάρχουσα κίνηση των επισκεπτών. Οι μεγαφωνικές εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιούνται το αργότερο μέχρι και 23:00 ώρα (11η μ. μ.)
17.- Κάθε αιτών θα αποδέχεται με την αίτησή του ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, όπως καθορίζονται με την παρούσα. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 (ημέρα Τετάρτη) και λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 14:00 και πραγματοποιείται, για την τήρηση των μέτρων κατά του covid-19, ως εξής:
• είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 179, Τ.Κ. 46200 – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ,
• ή ηλεκτρονικά, στο email: protocol@paramythia.gr.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης λαμβάνεται αυτή της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ. ή της εταιρίας Courier.
18.- Σε περίπτωση που ο αιτών υπαναχωρήσει ή δεν συμμετάσχει, δεν δικαιούται να αναζητήσει τα χρήματα που κατέβαλε τα οποία εκπίπτουν υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. Ο Δήμος μας έχει μετά από αυτό το δικαίωμα να παραχωρήσει τη θέση στον άμεσα επόμενο επιλαχόντα σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. (των αποτελεσμάτων της κλήρωσης), προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντά του και να διασφαλίσει την καλή λειτουργία της εμποροπανήγυρης.
19.- Όσοι κάνουν χρήση του χώρου διοργάνωσης της εμποροπανηγύρεως θα παραδώσουν μετά το τέλος αυτής τον χώρο, χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση του Δήμου, αφού το καταβληθέν τέλος χρήσης αφορά μόνο το χρονικό διάστημα λειτουργία της εμποροπανήγυρης.
20.- Απαγορεύεται αυστηρά ή κατάληψη χώρου πέραν αυτού που ορίζεται παραπάνω. Εις βάρος οποιουδήποτε καταλάβει αυθαίρετα χώρο, θα καταλογίζεται με απόφαση του Δημάρχου τέλος χρήσεως πενταπλάσιο του προσδιοριζόμενου με την παρούσα και θα απομακρύνεται αμέσως.
21.- Για την τήρηση όλων των παραπάνω όρων, την ομαλή διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης και για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει, κατά την διοργάνωση και διεξαγωγή της εμποροπανηγύρεως, αρμόδια θα είναι η επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Σουλίου.
22.- Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί από το Δήμο Σουλίου και θα διενεργηθεί δημόσια (με αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος ή εξουσιοδότηση), καθώς και η πληρωμή του αναλογούντος τιμήματος σε περίπτωση επιλογής του, θα γίνει σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της κλήρωσης. Σε περίπτωση μη εμφάνισης, τον κληρωθέντα θα κληθεί να τον αντικαταστήσει ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό της κατάστασης επιλαχόντων που θα προκύψει από την κλήρωση.
23.- Ορίζει ως προς ανώτατο αριθμό των προς διάθεση παραπηγμάτων ανά αιτούντα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, τον αριθμό έως και πέντε (5) παραπήγματα και ανάλογα με τις αιτήσεις και τις προς διάθεση θέσεις.
24.- Σε εκπρόθεσμες αιτήσεις, αν υπάρχουν διαθέσιμες παράγκες και σ΄ αυτούς που διαθέτουν τα νόμιμα δικαιολογητικά, κατόπιν ελέγχου από τις υπηρεσίες του Δήμου θα μπορούν να διατεθούν από την επιτροπή Λαμπόβου.
25.- Οι δικαιούχοι καθώς και το προσωπικό που αυτοί θα απασχολήσουν, δεν δικαιούνται να εγκατασταθούν στο χώρο της εμποροπανήγυρης εφόσον δεν διαθέτουν αρνητικό αποτέλεσμα ταχείας αντιγονικής δοκιμασίας (rapid test) των προηγούμενων 48 ωρών από πιστοποιημένο εργαστήριο (Κ.Υ.Α. αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53950 (ΦΕΚ Β’ αρ. φύλλου 4054, 04-09-2021). Το παραπάνω test υποχρεούνται να επαναλάβουν άπαντες και θα κληθούν να το επιδείξουν στις 6 ή 7 Οκτωβρίου 2021 με ισχύ 48 ωρών.
26.-Υποχρεωτική είναι η τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά παράπηγμα καθώς και η χρήση μάσκας από τους πωλητές, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους επισκέπτες.
27.-Ο δήμος Σουλίου δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση αναστολής-ακύρωσης της εμποροπανήγυρης από αποφάσεις ανωτέρων οργάνων της Κεντρικής Διοίκησης.
28.-Η μέριμνα και ο συντονισμός για την είσπραξη των δικαιωμάτων από τα τέλη χρήσης που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης τις ώρες που δεν θα λειτουργεί το δημοτικό ταμείο, θα γίνουν από υπαλλήλους των Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι θα διενεργούν τις εισπράξεις, μετά από σχετική απόφαση του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
29.- Για την τήρηση όλων των παραπάνω, την ομαλή διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης και για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει, κατά τη διοργάνωση και διεξαγωγή αυτής, αρμόδια θα είναι επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου, η οποία ορίζεται ως επιτροπή Λαμπόβου, και αποτελείται από τους κάτωθι:
1.-Τον Αντιδήμαρχο εμπορίου Στεφάνου Κων/νο με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο, Ντάγκα Γεώργιο.
2.-Τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Μπέλλο Θεοφάνη με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού Δημητρίου Φώτη.
3.-Το Δημοτικό Σύμβουλο, Αθανασίου Γεώργιο με αναπληρωτή αυτού τον επίσης δημοτικό Σύμβουλο, Ζορκάδη Δημήτριο.
4.-Το Δημοτικό Σύμβουλο, Μπάμπα Ανδρέα με αναπληρωτή αυτού τον επίσης δημοτικό Σύμβουλο, Γώγο Νικόλαο.
5.-Το Δημοτικό Σύμβουλο, Χρήστου Ηλία-Δημήτρη με αναπληρωτή αυτού τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, Κουτσή Ηλία.
6.-Τον πρόεδρο της Κοινότητας Παραμυθιάς Καλόγηρο Γεώργιο, με αναπληρωτή τον μέλος του Δ.Σ. της Κοινότητας Παραμυθιάς Λιάκο Παύλο.
7.-Τον πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου Παραμυθιάς Κώτση Νικόλαο με αναπληρωτή αυτού το επίσης μέλος του εμπορικού συλλόγου Παραμυθιάς Παπαπάσχου Παναγιώτα.
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τροποποίησής της ή ανάκλησής της με νεότερη.