Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Εορτών Σουλίου 2022
16.45 oC
Παρασκευή 20 Μαΐου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Νέα/Ενημερωτικό σημείωμα για την καταλληλότητα των εισερχομένων στον ΧΥΤΑ απορριμμάτων
Είσοδος

Ενημερωτικό σημείωμα για την καταλληλότητα των εισερχομένων στον ΧΥΤΑ απορριμμάτων

08/11/2011 00:00
Share it!

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της ΚΥΑ 29407/3508 απόβλητα μη αποδεκτά σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) είναι:

o        Τα υγρά απόβλητα

o        Τα απόβλητα τα οποία σε συνθήκες υγειονομικής ταφής είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή εύφλεκτα όπως ορίζεται το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 20 της 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση.

o        Απόβλητα νοσοκομείων και συναφή, προερχόμενα από ιατρικές ή κτηνιατρικές εγκαταστάσεις, τα οποία είναι μολυσματικά κατά την έννοια της 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση (παράρτημα Ι μέρος Α) της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης.

o        Ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων μετά την 16η Ιουλίου 2003, εκτός από τα υλικά που προορίζονται για κατασκευαστική χρήση εντός του ΧΥΤΑ και τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, μετά πάροδο πενταετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (εξαιρουμένων και στις δύο περιπτώσεις των ελαστικών ποδηλάτων με εξωμετρική διάμετρο άνω των 1.400mm).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Λώλος Ιωάννης