Σε εξέλιξη η απογραφή Πληθυσμού&Κατοικιών 2021 στον Δήμο Σουλίου – Aπογραφόμαστε στον τόπο που ζούμε!
14.31 oC
Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/2η Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των Δασικών Χαρτών της ΠΕ Ιωαννίνων που αναρτήθηκαν με την υπ΄αριθμό πρωτ. 19448/19-02-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων
Είσοδος

2η Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των Δασικών Χαρτών της ΠΕ Ιωαννίνων που αναρτήθηκαν με την υπ΄αριθμό πρωτ. 19448/19-02-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων

10/11/2021 12:27

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων με το υπ ΄άριθμ. Πρωτ. 136948/26-10-2021 έγγραφο της

 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τροποποιούμε την με αρ. 59258/31-5-2021 απόφασή μας, όμοια κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: «Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής, προθεσμίας η οποία αρχίζει την 5η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 18η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 9η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα».

Κατά τα λοιπά η με αριθμό 19448/19-2-2021 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

 

Σας  επισυνάπτουμε  το  σχετικό  έγγραφο