18.27 oC
Τετάρτη 22 Μάιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/Έναρξη διαβούλευσης «Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς
Είσοδος

Έναρξη διαβούλευσης «Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς

19/02/2019 12:46

Αριθμός Απόφασης 1 /2019.

            Η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της Ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι:Το Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου μας στο από 55/07-01-2019 έγγραφο του το οποίο θέτω υπόψη σας αναφέρει τα εξής:

«Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με το Ν. 4497/17

Σύμφωνα με τις περιπ. 1 και 2 του Ν. 4497/17 ( ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α΄):

            1.-“Υπαίθριο εμπόριο” :η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοιχτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.

           2.- “Στάσιμο εμπόριο”: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από τον καθορισμένο από την αρμόδια αρχή  σταθερό σημείο:

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του νόμου 4497/17 ( ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α΄):

«1.Για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», αναφέρονται τα παρακάτω:

             2.- Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, των οργανωμένων και επισκέψιμων αρχαιολογικοί χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων.

Δεν επιτρέπεται, λόγω του προσδιορισμού των ανωτέρω θέσεων να εμποδίζεται η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα.

3.-Δεν επιτρέπεται, να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθρων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των δημοτικών και λαϊκών αγορών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών να είναι μικρότερη των  εκατόν πενήντα (150) μέτρων.

4.-Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους κατόχους παραγωγικών αδειών με αντικείμενο πώλησης καλλιτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ.

5.-Για τον καθορισμό των θέσεων του παρόντος είναι απαραίτητη η γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον ορισμό των συγκεκριμένων θέσεων.

6.-Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τις καντίνες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α’ 285).

  1. -Κατ’ εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται:

α) μία (1) φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες. Οι αδειούχοι καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος για τη συγκεκριμένη θέση που καταλαμβάνουν,

β) εγκρίσεις για δραστηριοποίηση σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης με διάρκεια ισχύος επίσης μέχρι τέσσερις (4) μήνες.

Για τη διάθεση των αδειών της περίπτωσης α’ προηγείται δημόσια πρόσκληση του δήμου, στην οποία ανακοινώνονται οι θέσεις, ο αριθμός και λεπτομέρειες της διαδικασίας. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα, όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

Για τις εγκρίσεις της περίπτωσης β’ εκδίδεται από το δήμο, στον οποίο βρίσκεται το σημείο δραστηριοποίησης, βεβαίωση, με την οποία επιτρέπεται η αλλαγή του χώρου δραστηριοποίησης για τους επιλεγέντες. Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

          8.-Κατ’ εξαίρεση, με την αφορμή διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ο οικείος δήμος μπορεί να χορηγεί σε κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης, άδεια κατάληψης χώρου για τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Με απόφαση του δήμου καθορίζονται τα σημεία διάθεσης. Για την παροχή της σχετικής άδειας προηγείται δημόσια πρόσκληση του δήμου. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση αδειών που έχουν οριστεί με την πρόσκληση, διενεργείται με ευθύνη του δήμου δημόσια κλήρωση. Κλήρωση διενεργείται και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα καταλάβει ο κάθε αδειούχος. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να γίνεται μια φορά το χρόνο αν οι εκδηλώσεις έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή, όταν κριθεί από το δήμο για την κάλυψη εκδηλώσεων έκτακτου χαρακτήρα.

Οι ημέρες δραστηριοποίησης των εν λόγω πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερών διεξαγωγής της εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση η διάθεση πρέπει να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από δύο (2) ώρες πριν την έναρξη και δύο (2) ώρες μετά τη λήξη της εκδήλωσης.

  1. -Για τη χορήγηση των αδειών των παραγράφων 7 και 8 λαμβάνεται απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, στην οποία προβλέπονται ειδικά οι παραχωρούμενες θέσεις, οι χρόνοι για τους οποίους αυτές παραχωρούνται εντός του έτους, τα αναλογούντα τέλη και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υποβολή αιτήσεων και τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής αν δεν είναι δυνατή η έγκριση όλων των υποβαλλόμενων αιτήσεων.

         10.-Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δήμοι της χώρας προκαθορίζουν τα σημεία όπου μπορεί να δραστηριοποιείται στάσιμα ένας παραγωγός, είτε εντός του αστικού ιστού είτε σε σημείο του ευρύτερου οδικού δικτύου, με βάση τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Τα σημεία αυτά διατίθενται με βάση τα αιτήματα των παραγωγών. Αν η θέση αφορά σημείο σε χώρο παρακείμενο του οδικού δικτύου απαιτείται έγκριση της Τροχαίας, η οποία περιέχει και τις απαιτήσεις – προδιαγραφές του χώρου προκειμένου να καταστεί ασφαλής για τους διερχόμενους οδηγούς και καταναλωτές. Κάθε σημείο μπορεί να διατίθενται σε διαφορετικούς παραγωγούς ανάλογα με τις ημέρες δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστημα του έτους για το οποίο ζητούν την άδεια οι τελευταίοι. Το οφειλόμενο τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου υπολογίζεται ανάλογα με τις μέρες κατάληψης εντός του έτους σύμφωνα με την άδεια και καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα και μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα αυτού που αφορά.

        11.- Οι παραγωγοί μπορούν να ζητήσουν θέσεις στάσιμου εμπορίου, σε δήμους που υπάγονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

        12.-Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών στάσιμου εμπορίου, πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 17, μπορεί να αδειοδοτούνται για την πώληση πρόχειρων γευμάτων, όπως κουλούρια, λουκουμάδες, κάστανα, καλαμπόκια.

        13.-Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, καθορίζονται τα είδη που πωλούν οι τυφλοί.»

  • Στο άρθρο 79 του Ν.3463/06. παρ. Ι.δΐ ορίζεται ότι κανονιστικές αποφάσεις λαμβάνονται για τη ρύθμιση γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.Ι Β ν) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.
  • Στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 αναφέρεται ότι εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος η Ε.Π.Ζ. διαμορφώνει την εισήγηση της, μετά από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου.

Συνεπώς  για τον καθορισμό των θέσεων στάσιμου εμπορίου απαιτείται:

  1. Γνώμη του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ανάλογα με τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, (άρθρο 83 και άρθρο 84 Ν.3852/10)

Ια. Διαβούλευση της Επιτροπής ποιότητας ζωής με αρμόδιους φορείς (π.χ. κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς ή ομάδες πολιτών) (παρ.2 άρθρο 79 Ν.3463/06 και άρθρο 73 Ν.3852/10)

1 β. Διατύπωση παρατηρήσεων από την επιτροπή διαβούλευσης (είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική) (παρ.Ι άρθρο 76 Ν.3852/10)

1γ. Εισήγηση της Επιτροπής ποιότητας ζωής προς το δημοτικό συμβούλιο για την καθορισμό των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, (άρθρο 73 Ν.3852/10)

  1. Ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσία του δήμου προς την αρμόδια αστυνομική αρχή για παροχή γνωμοδότησης για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον ορισμό των θέσεων. (παρ.5 άρθρο 40 του Ν.4497/17)
  2. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία καθορίζονται οι επιτρεπόμενες θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου (άρθρο 79 Ν.3463/06)
  3. Δημοσίευση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κατάστημα, σε εφημερίδες, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη Διαύγεια, (άρθρο 79 Ν.3463/06) (άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.4 Ν. 3861/10).
  4. Αποστολή της απόφασης στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας (άρθρο 225 Ν.3852/2010).

Με βάση τα παραπάνω παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό θέσεων άσκησης  υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Σουλίου ( Δ.Κ & Τ.Κ) λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς (όπως πχ. αποστάσεις από άλλες δραστηριότητες ή μεταξύ των θέσεων, ιδιοκτησιακό του χώρου κλπ).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

Το Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, με τα αρ.πρωτ.4703/21-05-18 και 10.462/25-10-18 έγγραφά της προς τις Δ./Τ. Κοινότητες του Δ. Σουλίου  ζήτησε τις προτάσεις για τον καθορισμό των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στις κοινότητές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου Ν.4497/17.

      Στa ανωτέρω έγγραφα απάντησαν η Δ.Κ.Παραμυθιάς και η Τ.Κ.Γλυκής και προτείνουν τα παρακάτω:

Η Δ.Κ.Παραμυθιάς  με την υπ΄αρ.10/2018 απόφασή της προτείνει:

-1 θέση στην τοποθεσία Αγία Κυριακή για οπωροκηπευτικά.

-1 θέση στην τοποθεσία Γήπεδο για οπωροκηπευτικά.

-1 θέση στην τοποθεσία Γήπεδο για μέλι.

Κατ’ εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται:

α) μία (1) φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες.

-1 θέση έμπροσθεν του πρώην Δημοτικού σχολείου  Βούλγαρη για καλαμπόκι

Η Τ.Κ.Γλυκής, με την υπ΄αρ.2/2018 απόφασή της προτείνει:

-1 θέση δίπλα από το Κέντρο πληροφόρησης  για οπωροκηπευτικά.

-1 θέση στην πλατεία  για οπωροκηπευτικά.

-1 θέση δίπλα από την ταβέρνα του κ.Φωτίου Μιχαήλ  για οπωροκηπευτικά.

-1 θέση απέναντι από την στάση ΚΤΕΛ για τσάι-ρίγανη.

-1 θέση απέναντι από οικία κ.Μπότου Ηλία για μέλι.

Κατ’ εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται:

α) μία (1) φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες.

-1 θέση δίπλα από την οικία κ.Μπουρνά Θωμά για καλαμπόκι.

-1 θέση κοντά στη γέφυρα στον πλάτανο για καλαμπόκι

Η Τ.Κ.Κρυσταλλοπηγής, με το υπ΄αρ.5113/1-6-2018 έγγραφο του Προέδρου προτείνει:

-1 θέση  στην τοποθεσία «Πλάτανος του αράπη» για οπωροκηπευτικά.

H Τεχνική υπηρεσία του Δήμου, με το αρ. 11.837/28-11-18 έγγραφό της, βεβαιώνει ότι οι παραπάνω προτεινόμενες θέσεις, βρίσκονται σε Δημοτικούς & Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 40 του Ν. 4497/17, με μόνη παρατήρηση, για τη θέση οπωροκηπευτικών πλησίον ταβέρνας του κ.Φωτίου Μιχαήλ, στη Τ.Κ.Γλυκής, επειδή σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το μνημείο της Εκκλησίας της Βασιλικής, να ζητηθεί έγκριση από την Αρχαιολογία, πριν τη παραχώρησή της.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας με το αρ.  615564/441869/4745/14-12-18 έγγραφό της, δεν έχει αντίρρηση για τον καθορισμό των ανωτέρω θέσεων. Σε περίπτωση που απαιτηθούν εκσκαφικές εργασίες ή εργασίες διαμόρφωσης χώρου, να πραγματοποιηθούν παρουσία εκπροσώπου της υπηρεσίας της.

Ο καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Σουλίου τίθεται σε διαδικασία διαβούλευσης  για χρονικό διάστημα από Τρίτη 19/02/2019 μέχρι την Τρίτη  26-02-2019 για διαμόρφωση της εισήγησης της  Ε.Π.Ζ. και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σουλίου, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τον:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με το Ν.4497/17, έρχεται σε διαβούλευση με τους Φορείς και Πολίτες του Δήμου Σουλίου, τους οποίους καλεί να καταθέσουν εγγράφους τις προτάσεις τους μέχρι την Τρίτη  26-02-2019.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερώνεται για τον Καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Σουλίου  είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου θα είναι αναρτημένο καθώς και από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου μας στο τηλέφωνο 2666360113.

Η πρόεδρος στη συνέχεια ανάφερε ότι πρέπει να λάβουμε απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. β περ. ν του Ν.3852/2010 για την «έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης «Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς  Δήμου Σουλίου» ούτως ώστε η Ε.Π.Ζ να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης.

Η Δ.Κ.Παραμυθιάς :

-1 θέση στην τοποθεσία Αγία Κυριακή για οπωροκηπευτικά.

-1 θέση στην τοποθεσία Γήπεδο για οπωροκηπευτικά.

-1 θέση στην τοποθεσία Γήπεδο για μέλι.

Κατ’ εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται:

α) μία (1) φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες.

-1 θέση έμπροσθεν του πρώην Δημοτικού σχολείου  Βούλγαρη για καλαμπόκι.

Η Τ.Κ.Γλυκής:

-1 θέση δίπλα από το Κέντρο πληροφόρησης  για οπωροκηπευτικά.

-1 θέση στην πλατεία  για οπωροκηπευτικά.

-1 θέση δίπλα από την ταβέρνα του κ.Φωτίου Μιχαήλ  για οπωροκηπευτικά.

-1 θέση απέναντι από την στάση ΚΤΕΛ για τσάι-ρίγανη.

-1 θέση απέναντι από οικία κ.Μπότου Ηλία για μέλι.

 Κατ’ εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται:

α) μία (1) φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες.

-1 θέση δίπλα από την οικία κ.Μπουρνά Θωμά για καλαμπόκι.

-1 θέση κοντά στη γέφυρα στον πλάτανο για καλαμπόκι.

 Η Τ.Κ.Κρυσταλλοπηγής:

-1 θέση  στην τοποθεσία «Πλάτανος του αράπη» για οπωροκηπευτικά.

 Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά.

Η Επιτροπή ποιότητας ζωής ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου της, το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010, τα έγγραφα του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, με αρ.πρωτ.4703/21-05-18 και 10.462/25-10-18 προς τις Δ./Τ. Κοινότητες του Δήμου Σουλίου, την αριθμ. 10/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς, την αριθμ. 2/2018 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Γλυκής, το αριθμ. 5113/1-6-18 έγγραφο της  Τοπικής Κοινότητας Κρυσταλλοπηγής, το αριθμ. 11837/28-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου & το αριθμ. 615564/441869/4745/14-12-2018 έγγραφο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Αποφασίζει   Ομόφωνα

 Α.-Την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης για έκδοση κανονιστικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο « Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Σουλίου» μέχρι την Τρίτη  26 Φεβρουαρίου 2019.

Β.- Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερώνεται για τον «Καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Σουλίου»  είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου, Web Site: www.dimossouliou.gr , όπου θα είναι αναρτημένο καθώς και από  το Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου μας στο τηλέφωνο 2666360113.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1/2019.-

….. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτής και βεβαιούται, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος          Ο Πρακτικογράφος           Τα Μέλη

                            (Τ.Σ.)           Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν                  Υ π ο γ ρ α φ έ ς

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δήμου Σουλίου

 

Μπραΐμη-Μπότση Σταυρούλα