Εκδήλωση ” Ο Πολλαπλός Ρόλος της Σύγχρονης Γυναίκας
7.04 oC
Τρίτη 19 Μάρτιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας τροφίμων Δήμου Σουλίου για το έτος 2019 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΝ9Ω1Α-Ν1Η 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 3010 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μετακίνηση υπαλλήλου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο Κ.Ε.Π. Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7Ζ0ΔΩ1Α-Κ86 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2983 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σουλίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6049Ω1Α-1ΙΨ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2980 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΧΘ4Ω1Α-ΔΛΥ 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2964 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατακύρωση αποτελέσματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (διαδικασία άρθρου 32 παρ 2γ Ν. 4412/16) του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3ΚΠΩ1Α-ΡΟΩ 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2942 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6238Ω1Α-Δ4Ε 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2905 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9ΩΩΩ1Α-Π2Ζ 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2906 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπάνης ηλεκτροδότησης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓ6ΟΩ1Α-Θ5Γ 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2904 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή εξουσιοδότησης σε δικηγόρο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΑ1Ω1Α-ΒΕΥ 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2903 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Ταχυδρομικά Τέλη
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60Ω5Ω1Α-Φ4Π 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2874 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Διάνοιξη-καθαρισμός οδού στην περιοχή Σαρδάκια Παραμυθιάς)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 63ΧΧΩ1Α-ΜΨΦ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2850 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανταλλακτικά μηχ/κού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφή
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΘΥΩ1Α-ΧΑΡ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2852 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών – φαξ - φωτοτυπικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΡΠ3Ω1Α-Κ5Τ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2815 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών και εξειδίκευση πίστωσης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΒΒ3Ω1Α-Ω21 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2740 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθαρισμός Γραφείων (παλιού Δημαρχείου)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣΩ4Ω1Α-ΞΝΜ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2796 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθαρισμός Γραφείων (νέου Δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ13ΟΩ1Α-ΞΦΜ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2795 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΠΣΝΩ1Α-Τ5Ι 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2762 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Εορταστικών Εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου και εξειδίκευση πίστωσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔΔΔΩ1Α-ΝΣ8 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2739 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών με τίτλο: Καθαρισμός γραφείων παλιού και νέου Δημαρχείου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3Ξ2Ω1Α-Ν7Λ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2738 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6102Ω1Α-4ΛΤ 12/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2737 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ